ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พระราชทาน ส.ค.ส. แด่ธนาคารสมาชิก สมาคมธนาคารไทย

IMG_3659

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน ส.ค.ส. แก่ผู้บริหารของธนาคารสมาชิก สมาคมธนาคารไทยรวม 15 ธนาคาร รวมทั้งผู้บริหารสมาคมธนาคารไทย ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560