tbasmall
ชมรมพัฒนาบุคลากร สมาคมธนาคารไทย (Human Resources Development Club) ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทยในด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารสมาชิก
2. เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูลด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เป็นประโยชน์แก่ธนาคารสมาชิก
3. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ และจรรยาบรรณของนักฝึกอบรม และนักพัฒนาทรัพยากรนุษย์
4. ส่งเสริมวิชาชีพนักพัฒนาบุคลากรให้เป็นมาตรฐาน
5. เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก ตลอดจนเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีของชมรมต่อสาธารณชน