คณะกรรมการ
1.คุณวรวัจน์ สวคนธ์ ประธานชมรม ธนาคาร…..
2.คุณศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ รองประธานชมรม ธนาคาร
3.คุณปัทมา อัศวขจรกุล รองประธานชมรม ธนาคาร
4.คุณดารากร พิพัฒนกุล เลขานุการ ธนาคาร