นโยบายของชมรมพัฒนาบุคลากร
1. สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย ตามยุทธศาสตร์ แผนงานและกิจกรรมต่างๆ
2. จัดทำแผนงานประจำปีซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของสมาคมธนาคารไทย
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อสมาคมธนาคารไทย งบการเงินและรายได้รายจ่ายประจำปีของชมรม
4. จัดทำประชุมคณะกรรมการชมรม