คณะกรรมการ
1.คุณชัยณรงค์ นิศามณีวงศ์ ประธานชมรม ธนาคารกรุงไทย
2.คุณวีระวุฒิ เจียมประดิษฐ์ กรรมการ ธนาคารธนชาต
3.คุณพัชราภรณ์ จีนะวิจารณะ กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย
4.คุณภัทรพล รัตนสุวรรณ กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์
5.คุณวีรพล พวงดอกไม้ กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ
6.คุณอนุพงศ์ เชวงเกียรติกุล กรรมการ ธนาคารอิสลามแ่งประเทศไทย
7.คุณนิลวรรณ จีระบุญ กรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
8.คุณภัควัฒน์ แก้วชมภูนุช กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร