รายชื่อสมาชิก
 1. ธนาคารไทยพาณิชย์
 2. ธนาคารยูโอบี
 3. ธนาคารไอซีบีซี ไทย
 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 5. ธนาคารกรุงเทพ
 6. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 8. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 9. ธนาคารธนชาต
 10. ธนาคารกรุงไทย
 11. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 12. ธนาคารสแตนดาร์ดชารฺเตอร์
 13. ธนาคารทหารไทย
 14. ธนาคารกสิกรไทย
 15. ธนาคารออมสิน
 16. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย