รายชื่อสมาชิก
 1. ธนาคารไทยพาณิชย์
 2. ธนาคารยูโอบี
 3. ธนาคารไอซีบีซี ไทย
 4. ธนาคารกรุงเทพ
 5. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 6. ธนาคารธนชาต
 7. ธนาคารกรุงไทย
 8. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 9. ธนาคารสแตนดาร์ดชารฺเตอร์
 10. ธนาคารทหารไทย
 11. ธนาคารกสิกรไทย
 12. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
 13. ธนาคารเกียรตินาคิน
 14. ธนาคารทิสโก้
 15. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์