ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สมาคมธนาคารไทย จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคธุรกิจธนาคาร สมาคมธนาคารไทย (Guideline on Personal Data Protection for Thai Banks) เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะและรองรับการปฏิบัติงานของภาคธุรกิจธนาคารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทั้งนี้สมาคมธนาคารไทยได้นำเสนอแนวปฏิบัติดังกล่าวให้กับหน่วยงานกำกับดูแล (ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) รับทราบเป็นระยะ พร้อมทั้งได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวปฏิบัติฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ซึ่งข้อคิดเห็นที่ได้รับนั้น สมาคมธนาคารไทยได้นำมาพิจารณาและปรับปรุงไว้ในแนวปฏิบัติฉบับนี้แล้ว โดยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทำหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับทราบและสนับสนุนการดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคธุรกิจธนาคาร สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานฯ จะนำเรียนคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป

สมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารไทยขอขอบคุณความร่วมมือในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำให้แนวปฏิบัติฉบับนี้มีความสมบูรณ์ โดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดของแนวปฏิบัติฉบับนี้ได้ตาม link ที่ปรากฏนี้

คำสงวนสิทธิ์ : สมาคมธนาคารไทยจัดทำแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคธุรกิจธนาคารนี้ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะสำหรับธนาคารสมาชิกนำไปพิจารณาเป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นตามที่ธนาคารสมาชิกเห็นสมควรเพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อไป

ทั้งนี้สมาคมธนาคารไทยขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงแนวปฏิบัติดังกล่าว ในกรณีที่มีการแก้ไขกฎหมาย หรือมีการประกาศใช้กฎหมายลำดับรอง หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติภายในภาคธุรกิจของแต่ละธนาคาร เพื่อให้แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคธุรกิจความสมบูรณ์ และธนาคารสมาชิกสามารถนำไปพิจารณาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม