ตามที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) จะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และการมีผลบังคับใช้ของกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงภาคธุรกิจธนาคารด้วยนั้น

สมาคมธนาคารไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภาคธุรกิจธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงเห็นควรให้มีการจัดทำร่างแนวปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคธุรกิจธนาคาร (Guideline on Personal Data Protection for Thai Banks) (“ร่างแนวปฏิบัติ”) ฉบับนี้ขึ้น โดยได้มีการนำหลักเกณฑ์ คำอธิบาย และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป หรือ European Union General Data Protection Regulation (“EU GDPR”) มาปรับใช้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจาก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกฎหมายที่ร่างขึ้นตามหลักเกณฑ์เดียวกับ EU GDPR

ในการนี้ สมาคมธนาคารไทยจึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาคธุรกิจธนาคาร (Guideline on Personal Data Protection for Thai Banks) ฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงธนาคารพาณิชย์ ให้ความเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยสามารถส่งความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมธนาคารไทย ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เพื่อสมาคมธนาคารไทยจะนำความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นมาตรฐานแนวปฏิบัติแก่ธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทยต่อไป

หน้าถัดไป >>