นโยบายของชมรมสินเชื่อบุคคล (Personal Loan Club)
1. จัดประชุม อบรม หรือสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และให้ความรู้ใหม่ๆ แก่สมาชิก
2. จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก
3. รวบรวม และแลกเปลี่ยนข่าวสาร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการให้แก่สมาชิก
4. เป็นผู้ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. ให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย หรือข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อบุคคล