มอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญขอโลก”

รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 32

แก่คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2560

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม เพื่อยกย่องสนับสนุนและให้กำลังใจแก่คนพิการในการพัฒนาตนเองให้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภพชีวิต อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสามารถของคนพิการ และหน่วยงานต่างๆ จะได้ให้โอกาสแก่คนพิการในการประกอบอาชีพมากขึ้น

คนพิการที่จะได้รับรางวัลคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 7 ประเภท ดังนี้
1. ทางการเห็น 1 รางวัล
2. ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 1 รางวัล
3. ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1 รางวัล
4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1 รางวัล
5. ทางสติปัญญา 1 รางวัล
6. ทางการเรียนรู้ 1 รางวัล
7. ออทิสติก 1 รางวัล

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดลชั้น 4 ถนนราชวิถี กทม. 10400 โทร. 0-2354-7393 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.princessngarmchit.org