tbasmall
ชมรมผู้บริหารกิจการสาขาธนาคาร ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทยและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารสมาชิก ตลอดจนประสานงานความร่วมมือระหว่างธนาคาร
วัตถุประสงค์
1. การพัฒนาการนำเสนอแนวทางการบริหารงานสาขาให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของงานที่กำกับดูแล
2. เสริมสร้างความสันพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกิจการสาขา ชมรมธนาคารจังหวัด ชมรมผู้บริหารศูนย์เงินสด และงานด้านเช็ค ICAS
3. ส่งเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนข่าวสาร ประสบการณ์ในการบริหารงาน ตลอดจนการกำหนดแนวททางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในแนวทางเดียวกัน