คณะกรรมการ
1.คุณชัยณรัตน์ สุชนวณิช ประธานชมรม ธนาคารกรุงเทพ
2.คุณเลิศศักดิ์ สุพิทยากุล รองประธานชมรม ธนาคารกสิกรไทย
3.คุณสุดใจ โชติภาภรณ์ รองประธานชมรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4.คุณสมนึก ศิริวรรณ เหรัญญิก ธนาคารไทยพาณิชย์
5.คุณสุริชาติ กิตติศศิกุลธร เลขา ธนาคารยูโอบี
6.คุณสุรเจน วิทยากุล นายทะเบียน ธนาคารเกียรตินาคิน
7.คุณสักสม สิงหกุล ประชาสัมพันธ์ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์