รายชื่อสมาชิก
 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
 4. ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
 5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
 6. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน)
 8. ธนาคารยูโอบี จำกัด(มหาชน)
 9. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
 10. ธนาคารออมสิน
 11. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 12. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 13. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 14. ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน)
 15. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)
 16. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์