นโยบายของชมรมผู้บริหารกิจการสาขาธนาคาร
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำแผนงานประจำปีซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของสมาคมธนาคารไทย
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อสมาคมธนาคารไทย งบการเงินหรือรายได้รายจ่ายประจำปีของชมรมฯ
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ
5. เป็นสื่อกลางสื่อสารระหว่างสมาคมธนาคารไทย ชมรมธนาคารจังหวัด ชมรมผู้บริหารศูนย์เงินสดและงานด้านเช็ค ICAS