tbasmall
ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ถือเป็นกลไกสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอด ผ่านการซื้อขายสินค้าและบริการ การสร้างรายได้ การจ้างงาน และการส่งออก โดยรัฐบาลได้กำหนดให้การพัฒนาและยกระดับธุรกิจ SME เป็นวาระสำคัญและเป็นวาระที่จะผลักดันอย่างเร่งด่วนของประเทศ โดยมีโครงการและมาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ออกมาเป็นจำนวนมาก รวมถึงมาตรการทางการเงินการคลังและกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน ซึ่งในหลายมาตรการและโครงการเหล่านั้นที่ธนาคารพาณิชย์มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีผลต่อการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ที่มีสินเชื่อ SME ทุกธนาคาร เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาให้กับธุรกิจ SMEs ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินสมาคมธนาคารไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับความสามารถของ SMEs โดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการบริการต่างๆ สมาคมฯ จึงได้จัดตั้งชมรมผู้บริหารสินเชื่อ SMEs
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย
2. เป็น Sounding Board / เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในนามของสมาคมฯ
3. เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Database Sharing) องค์ความรู้ต่างๆ ระหว่างธนาคารสมาชิกที่เกี่ยวข้องการช่วยเหลือ SMEs
4. ร่วมมือกันระหว่างธนาคารสมาชิกพัฒนา SMEs Banking ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
5. ร่วมกันพัฒนาความรู้ด้านการบริหารและเครื่องมือสำหรับ SMEs ช่วยเตรียมความพร้อมให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น
6. ให้ความเห็นในเรื่องมาตรการทางการเงินการธนาคารให้ความช่วยเหลือ SMEs ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง