รายชื่อสมาชิก
 1. ธนาคารกรุงเทพ
 2. ธนาคารกรุงไทย
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์
 5. ธนาคารทหารไทย
 6. ธนาคารธนชาต
 7. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 8. ธนาคารธนชาต
 9. ธนาคารยูโอบี
 10. ธนาคารเกียรตินาคิน
 11. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์