นโยบายของชมรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ SME (SME Banking Development Club)
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำแผนงานประจำปีซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของสมาคมธนาคารไทย
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อสมาคมธนาคารไทย งบการเงินหรือรายได้ รายจ่ายประจำปีของชมรมฯ
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม
5. ร่วมกันทำงานระหว่างสมาชิกในชมรม เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ และแก้ไขปัญหาในการพัฒนาและประกอยธุรกิจที่เกี่ยวกับ SMEs เพื่อประโยชน์โดยรวมของธนาคารสมาชิก
6. ทำงานร่วมกับสมาคมฯหรือร่วมเป็นคณะทำงานในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจด้าน SMEs และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อดำเนินการในนามของสมาคมฯ
7. ทำงานร่วมกับกลุ่มงาน Financial Inclusion และกลุ่มงานอื่นๆ ภายใต้แผนงาน 5 ปีของสมาคมธนาคารไทย
8. ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)