Sustainable-1

(13 สิงหาคม 2562) ผู้บริหารจาก 15 แบงก์พาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ สนับสนุนธนาคารไทยในการให้สินเชื่อที่คำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสถาบันการเงินและบรรเทาปัญหาต่าง ๆ โดยมีแนวทาง 4 ข้อ คือ การแสดงเจตนารมณ์ในการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ การคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การกำหนดนโยบายและกระบวนการทำงานภายใน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

นอกจากนี้ธนาคารพาณิชย์ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“กำหนดแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending)” เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจและดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ซึ่งแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guidelines – Responsible Lending) นี้จะถูกเปิดเผยให้ลูกค้าของทุกธนาคารสมาชิกทราบเป็นการทั่วไป

Sustainable-2
Sustainable-3

ดาวน์โหลดเอกสาร : แนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ