การดำเนินงานของ TB-CERT จะครอบคลุม 4 ด้านที่สำคัญคือ
  1. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งภัยคุกคามด้านไซเบอร์และแนวทางการแก้ไข
  2. สร้างมาตรฐานกลางด้านความมั่นคงปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยีใหม่
  3. กำหนดกระบวนการในการรับมือภัยไซเบอร์ภาคการธนาคาร และจัดให้มีการซ้อมรับมือร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
  4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้าน Cybersecurity โดยครอบคลุมทั้งการสร้างบุคลากรใหม่เข้าสู่ภาคการเงิน และพัฒนาบุคลากรของสถาบันการเงินให้มีความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์