สมาชิก TB-CERT ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่มที่ 1: สมาชิกที่มาจากธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย
กลุ่มที่ 2: สมาชิกที่มาจากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
กลุ่มที่ 3: สมาชิกที่มาจากธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมธนาคารนานาชาติ
กลุ่มที่ 4: สมาชิกที่มาจากองค์กรที่สนับสนุนธุรกิจและกำกับดูแลธนาคารในประเทศไทยปัจจุบัน TB-CERT มีหน่วยงานสมาชิกจำนวน 27 หน่วยงาน ดังนี้