สมาคมธนาคารไทย ชมรม CSR และไมโครซอฟท์

ร่วมส่งเสริมศักยภาพคนพิการภายใต้สภากาชาดไทย

disable-help-com1

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยพร้อมธนาคารสมาชิก 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และนักศึกษา วปอ. รุ่น 2552 ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนพิการ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด 76 แห่ง และกิ่งกาชาดอำเภอ 240 ทั่วประเทศ โดยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 550 เครื่อง และซอฟท์แวร์ 700 ชุด ให้กับสภากาชาดไทย โดยมีท่านเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายบริหาร คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย คุณพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด รับมอบเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

disable-help-com3
disable-help-com

disable-help-com2