กิจกรรม /การอบรม

­

งานสัมมนาด้าน Cybersecurity ประจำปี “TB-CERT Cybersecurity Annual Conference 2022”

Thailand Banking Sector CERT (TB-CERT) สมาคมธนาคารไทย ได้จัดงานสัมมนาด้าน Cybersecurity ประจำปี  “TB-CERT Cybersecurity Annual Conference 2022” ภายใต้หัวข้อหลัก “Next Chapter: Building Trust and Collaboration” ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ Crystal Hall โรงแรม The Athenee ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับสมาชิก และบุคลากร  ในอุตสาหกรรมภาคการเงินการธนาคาร การลงทุน ประกันภัย รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง [.....]

“TB-CERT CYBERSECURITY ANNUAL CONFERENCE 2022”

นย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร(TB-CERT) ภายใต้สมาคมธนาคารไทย จะจัดงานสัมมนาประจำปี “TB-CERT CYBERSECURITY ANNUAL CONFERENCE 2022” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 7.30-17.30 น. ณ คริสตัลฮอลล์ โรงแรม  ดิแอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับสมาชิก และบุคลากร  ในอุตสาหกรรมภาคการเงินการธนาคาร [.....]

“สมาคมธนาคารไทย”ร่วมการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ผู้บริหารและพนักงานสมาคมธนาคารไทย ได้เข้าร่วมอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ” เพื่อให้บุคลากรของสมาคมฯ ได้รับทราบและสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้ทันท่วงทีและปลอดภัย [.....]