Hot Topic [View All]
  • reportcsr6.59

ผลการดำเนินงานปี 2559 ของชมรม CSR

ในปี 2559 ผลการดำเนินงานของชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย (CSR Club-The Thai Bankers’ Association) ได้ร่วมมือกับหลายงานหน่วยงานจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถ ทางด้านการเงิน และรณรงค์ทางวินัยทางด้านการเงินให้เด็กและเยาวชน ให้รู้เก็บ รู้ใช้ และรู้ถึงคุณค่าของเงิน

ความรู้ [View All]