tbasmall
ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย นี้ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยความเห็นชอบของสมาชิกซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานดังนี้
1. เพื่อแลกเปลี่ยน ข่าวสารและประสบการณ์ระหว่างสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรม CSR
2. ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความคาดหวังของสังคมและทิศทางของกิจกรรม CSR โดยเฉพาะจากธนาคารไทย
3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการจัดกิจกรรม CSR ให้มีความเป็นปึกแผ่นและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. เป็นศูนย์รวมข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม CSR ของสมาชิกและการดำเนินกิจกรรมร่วมกันของสมาชิก เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ พร้อมทั้งรับเสียงสะท้อนเพื่อนำมาปรับปรุงกิจกรรม CSR ให้สอดคล้องกับคามคาดหวังของสังคม
5. เป็นตัวแทนของสมาคมธนาคารไทย ในการประสานงานกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวกับ CSR
6. นำเสนอแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารไทย ต่อสมาคมธนาคารไทย เพื่อการพิจารณาต่อไป
7. ไม่ดำเนินกิจกรรมหรือเข้าร่วมกับกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง