รายชื่อสมาชิก
 1. ธนาคารกรุงเทพ
 2. ธนาคารกรุงไทย
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 4. ธนาคารกสิกรไทย
 5. ธนาคารเกียรตินาคิน
 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 7. ธนาคารทหารไทย
 8. ธนาคารทิสโก้
 9. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
 10. ธนาคารไทยพาณิชย์
 11. ธนาคารธนชาต
 12. ธนาคารยูโอบี
 13. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 14. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
 15. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)