นโยบายของชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย (CSR Club- The Thai Bankers’ Association)
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำแผนงานประจำปีซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของสมาคมธนาคารไทย
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อสมาคมธนาคารไทย งบการเงินหรือรายได้รายจ่ายประจำปีของชมรมฯ
4. จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ
5. จัดทำโครงการ CSR ที่ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณจากสมาคมธนาคารไทย
6. จัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานด้าน CSR ของสมาชิก