ชมรมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย สมาคมธนาคารไทย (Thai Banker’s Association’s Economic Analysis Club)
เลขที่ 5/13 ชั้น 4 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
+6XXXXXXXX
+6XXXXXX
tbawebsite@tba.or.th