นโยบายของชมรมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ
3.1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.1.1 ดำเนินบทบาทในฐานะองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจของสมาคมธนาคารไทย
1. ติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจและสภาพคล่องของระบบ โดยเฉพาะปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ในอนาคตได้
2. สรุปมุมมองเศรษฐกิจและสภาพคล่องของสมาคมธนาคารไทยเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของสมาคมฯ หรือสื่อสาธารณะ
3. วิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ที่อาจเกิดจากนโยบายรัฐและสถานการณ์เศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อรายงานต่อสมาคมฯ และผู้บริหารสมาคมฯ
4. โจทย์อื่นๆ ด้านเศรษฐกิจที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมฯ
3.1.2 ดำเนินบทบาทในฐานะตัวแทนสมาคมธนาคารไทย
1. รายงานผลการติดตาม มุมมองและผลวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจต่อเวทีที่สมาคมฯ ร่วมรับผิดชอบอยู่ เช่น คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
2. เข้าร่วมกับคณะทำงาน/คณะกรรมการติดตามด้านเศรษฐกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมฯ พร้อมทั้งประสานงานถึงควมคืบหน้าให้ทางสมาคมฯ รับทราบ
3. โจทย์อื่นๆ ด้านเศรษฐกิจทีได้รับมอบหมายในฐานะตัวแทนสมาคมฯ ในเวทีเศรษฐกิจต่างๆ
3.2 จัดทำแผนงานประจำปีซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานสมาคมธนาคารไทย โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นระหว่างธนาคารสมาชิก ผ่านการประชุมทุกเดือนตามวาระปกติ และอาจจะมีการจัดประชุมในวาระฉุกเฉินตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์ของธนาคารสมาชิก
3.3 สำหรับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อสมาคมธนาคารไทย งบการเงินหรือรายได้ รายจ่ายประจำปีของชมรมฯ นั้น เนื่องจากชมรมฯ ไม่ได้เรียกเก็บค่าสมาชิก และการจัดประชุมแต่ละเดือนไม่ได้มีค่าใช้จ่ายมาก แต่ละธนาคารสมาชิกจึงเห็นควรรับผิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามการหมุนเวียนกันเป็นเลขาธิการของชมรมฯ ดังนั้น ชมรมฯ จึงรายงานผลการดำเนินงานผ่านสรุปการประชุมภาวะการเงิน และไม่มีการายงานงบการเงิน
3.4 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ