thai-laos-7-02

(27 กันยายน 2561) สมาคมธนาคารไทย ได้จัดประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทยและ สปป.ลาว ครั้งที่ 7 ณ ห้องปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์ไทย และธนาคารพาณิชย์ สปป.ลาว มีความร่วมมือด้านธุรกิจธนาคารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการทางการเงินให้แก่ผู้รับบริการของทั้งสองประเทศ

thai-laos-7-01