tbasmall
ชมรมนักบริหารงานประเมินราคา ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานประเมินราคา และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก