คณะกรรมการ
1.คุณขวัญชัย วรรณมณีโรจน์ ประธานชมรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2.คุณวินัย บ้านใหม่ รองประธานชมรม ธนาคารกสิกรไทย
3.คุณชลวิทย์ แจ่มประเสริฐ รองประธานชมรม ธนาคารกรุงไทย
4.คุณมนต์ชัย ธีระวรกุล เลขาธิการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.คุณธัญเทพ บุญวรรณโณ วิชาการ ธนาคารกรุงเทพ
6.คุณประทิน กิจจารุวรรณกุล เหรัญญิก ธนาคารเกียรตินาคิน
7.คุณสมบูรณ์ ประกิตเจริญสุข นายทะเบียน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
8.คุณณถิร ธนะโสธร ประชาสัมพันธ์ ธนาคาร……
9.คุณโสภณ จีรังวานิชชัย กรรมการชมรม ธนาคารไทยพาณิชย์
10.คุณธนากร นารถศิลป์ กรรมการชมรม ธนาคารธนชาต
11.คุณรอน แสงวิภาค กรรมการชมรม ธนาคาร……