รายชื่อสมาชิก
 1. ธนาคารกรุงไทย
 2. ธนาคารกสิกรไทย
 3. ธนาคารกรุงเทพ
 4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 5. ธนาคารไทยพาณิชย์
 6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 7. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 8. ธนาคารธนชาต
 9. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
 10. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 11. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 12. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 13. ธนาคารทิสโก้
 14. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
 15. ธนาคารเกียรตินาคิน
 16. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 17. ธนาคารออมสิน