นโยบายของชมรมนักบริหารงานประเมินราคา (Valuation Executive Club)
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย ตามยุทธศาสตร์แผนงานและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทำแผนงานประจำปีซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของสมาคมธนาคารไทย
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อสมาคมธนาคารไทย งบการเงินหรือรายได้ร่ายจ่ายประจำปีของชมรมฯ
4. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ
5. เป็นตัวแทนของธนาคารสมาชิกชมรมฯ ในการติดต่อประสานงานให้ความร่วมมือ และติดตามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานประเมินราคา กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน