visit-disable-person-1

(18 ธันวาคม 2560) นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากธนาคารสมาชิก และผู้บริหารมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ได้ร่วมกับคณะของท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและได้มีโอกาสพบและรับฟังการปฏิบัติงานของคนพิการที่ธนาคารสมาชิกได้ร่วมกันจ้างเหมาบริการไปช่วยงานสภากาชาดไทยที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอในพื้นที่จังหวัดอ่างทอด จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้ มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อได้รับฟังข้อมูลจากคนพิการที่ช่วยทำงานให้กับสภากาชาดไทยและผู้ที่ทำงานโดยตรงกับคนพิการเหล่านี้ถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงต่อทั้งสภากาชาดไทยและต่อคนพิการ และจากประโยชน์ดังกล่าวนี้ จำนวนคนพิการที่ธนาคารสมาชิกฯ สนับสนุนให้ไปช่วยงานสภากาชาดไทยจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 680 คน ในปี 2560 เป็นจำนวน 850 คนในปี 2561 นี้ ทั้งนี้ สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก มีความยินดีสนับสนุนงานของสภากาชาดไทย และได้ร่วมให้คนพิการได้มีโอกาสได้งานทำ มีรายได้เป็นของตนเอง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในงานของภาคสังคม

visit-disable-person-5
visit-disable-person-4

visit-disable-person-2
visit-disable-person-3