2 STEPS ต้องทำทันทีเมื่อตกเป็นเหยื่อ !

1. ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย


ประธาน: คุณสุวิทย์ อินทรเฉลิม (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณศุภวัตร มะเส็ง

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยความเห็นชอบของสมาชิกซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย ดังนี้

 • เพื่อแลกเปลี่ยน ข่าวสารและประสบการณ์ระหว่างสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรม CSR
 • ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความคาดหวังของสังคมและทิศทางของกิจกรรม CSR โดยเฉพาะจากธนาคารไทย
 • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการจัดกิจกรรม CSR ให้มีความเป็นปึกแผ่นและเกิดประโยชน์สูงสุด
 • เป็นศูนย์รวมข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม CSR ของสมาชิกและการดำเนินกิจกรรมร่วมกันของสมาชิก เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ พร้อมทั้งรับเสียงสะท้อนเพื่อนำมาปรับปรุงกิจกรรม CSR ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม
 • เป็นตัวแทนของสมาคมธนาคารไทย ในการประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ CSR
 • นำเสนอแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารไทย ต่อสมาคมธนาคารไทยเพื่อการพิจารณาต่อไป
 • ไม่ดำเนินกิจกรรมหรือเข้าร่วมกับกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

2. ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคาร


ประธาน: คุณสุธีรา ศรีไพบูลย์ (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณสัมพันธนี อภัยพันธุ์

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการธนาคารของประเทศ
 • เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน
 • เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและเทศโนโลยีใหม่
 • เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

3. ชมรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ SMEs ภายใต้สมาคมธนาคารไทย


ประธาน: คุณทัฬห์ สิริโภคี (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณศุภดา รัตนพงษ์

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย
 • เป็น Sounding Board / เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ ขนาดกลางและขนาคย่อม (SME) ในนามของสมาคมฯ
 • เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Database Sharing) องค์ความรู้ต่างๆ ระหว่างธนาคารสมาชิกที่เกี่ยวข้องการช่วยเหลือ SME
 • ร่วมมือกันระหว่างธนาคารสมาชิกพัฒนา SME: Banking ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
 • ร่วมกันพัฒนาความรู้ด้านการบริหารและเครื่องมือสำหรับ SME: ช่วยเตรียมความพร้อมให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น
 • ให้ความเห็นในเรื่องมาตรการทางการเงินการธนาคารให้ความช่วยเหลือ SME: ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ชมรมเอซีไอ (ประเทศไทย)


ประธาน: คุณไพศาล เลิศโกวิทย์ (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประสานงาน: คุณสมฤทัย สุขจันทร์

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำรายงานผลการคำเนินการงานต่อสมาคมธนาคารไทย งบการเงินหรือรายได้รายจ่ายประจำปีของชมรมฯ
 • จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคารสมาชิก และร่วมพัฒนาตลาดการเงินไทย
 • จัดประชุมสามัญประจำปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ

5. ชมรมกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์


ประธาน: คุณดุจหทัย สมบูรณ์นิตย์ (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณวรรณนิภา ศิริภักดีชัยกุล

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย และส่งเสริมมาตรฐานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและแนวปฏิบัติของหน่วยงานทางการ หรือสถาบันที่กำกับดูแลธนาคาร ซึ่งการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยยกระดับผลการดำเนินงานธนาคารอย่างยั่งยืน และช่วยบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เพียงพอและเหมาะสม

6. ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต


ประธาน: คุณธีรวัฒน์ อัศวโภคี (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณวรัท อัตตะนันทน์

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย และบริหารจัดการปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน
 • แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิกของชมรม และข้อมูลการบริหารจัดการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในทุกธุรกรรมของสถาบันการเงินการธนาคาร เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
 • ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ และเทคนิคใหม่ ๆ ในการป้องกันการทุจริต
 • ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของชมรม
 • เพื่อให้นำเสนอข้อมูล รายงานสถานการณ์และให้ข้อเสนอแนะต่อสมาคมธนาคารไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปัองกันการทุจริตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 • ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
 • เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารให้ความรู้ทั้งกับภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน

7. ชมรมธุรกิจบริการเอทีเอ็ม


ประธาน: คุณกิติพงศ์ มุตตามระ (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณมนิษา เรืองศรี

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อพัฒนาธุรกิจบริการเอทีเอ็มและบัตรเดบิตของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและเอกชน
 • เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านธุรกิจบริการเอทีเอ็มและบัตรเดบิตของธนาคารสมาชิก
 • เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและเทคนิคสมัยใหม่ในการบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกชมรมธุรกิจบริการเอทีเอ็มและบัตรเดบิต
 • เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสมาคมธนาคารไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาและกำหนดนโยบายด้านธุรกิจบริการเอทีเอ็มและบัตรเดบิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และภาวะการเงินของประเทศ
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านเทคนิคและด้านการปฏิบัติงานในการให้บริการธุรกิจเอทีเอ็มและบัตรเดบิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารสมาชิกดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

8. ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต


ประธาน: คุณอฑิศ รุจิรวัฒน์ (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณอัปสร สุทธาโรจน์

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อพัฒนาธุรกิจบัตรเครดิตของประเทศ
 • เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเครดิตของผู้ถือบัตร และร้านค้าที่รับบัตรเครดิต
 • เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและเทคนิคสมัยใหม่ในการบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันต่างๆ ที่ให้บริการด้านบัตรเครดิต
 • เพื่อให้ข้อคิดห็นและข้อเสนอแนะต่อสมาคมธนาคารไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา และกำหนดนโยบายด้านธุรกิจบัตรเครติตให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภาวะการเงินของประเทศ
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือประสานงานกับองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิตทั้งในและต่างประเทศ

9. ชมรมธุรกิจต่างประเทศ


รักษาการประธาน: คุณเศรษฐรัฐ ณ นคร (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน))
                          : คุณสุชาณี ลวนะวณิช (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณมลฤดี ตีรรุ่งเรือง

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านธุรกิจต่างประเทศ ของสมาคมธนาคารไทย
 • ส่งเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารสมาชิก
 • สนับสนุนค้นคว้าทางเทคนิคและวิทยาการในด้านธุรกิจต่างประเทศ
 • เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยซน์ในการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย
 • เพิ่มพูนความรอบรู้ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของธนาคารสมาชิก
 • เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านเทคนิค และการปฏิบัติงานในการให้บริการธุรกรรมด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

10. ชมรมนักกฎหมาย


ประธาน: คุณฐิติวร โชตยาภรณ์ (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณจิตติ วิจิตรบรรจง

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย และศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของธนาคารสมาชิกให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย ประกาศ ระเบียบคำสั่ง และแนวปฏิบัติของทางการหรือสถาบันที่กำกับดูแลธนาคาร

11. ชมรมนักบริหารงานประเมินราคา-สมาคมธนาคารไทย


ประธาน: คุณประทิน กิจจารุวรรรกุล (ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณธรรมนูญ หาญประสิทธิ์คำ

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานประเมินราคา และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก

12. ชมรมนักบัญชีธนาคาร


ประธาน: คุณอรนุช นำพูลสวัสดิ์ (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณรุ่งรัตน์ รัตนราชชาติกุล

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย
 • เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีธนาคารพาณิชย์ไทย สำหรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี "การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน" และเรื่อง "การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ" และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ประกาศและคำสั่งของทางราชการ
 • เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีและสารสนเทศทางด้านคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี
 • เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสมาคมธนาคารไทย และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาและกำหนดนโยบายด้านการรายงานงบฐานะการเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และภาวะการเงินของประเทศ และภาพพจน์ของสถาบันการเงิน
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเงิน (B.I.B.Fs)
 • เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารไทยที่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

13. ชมรมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ สมาคมธนาคารไทย


ประธาน: ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: ดร.ฉมาดนัย มากนวล

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่ สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย
 • เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และเผยแพร่บทบาทด้านเศรษฐกิจ ภายใต้สมาคมธนาคารไทย
 • เป็นเวทีแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจ การเงิน และด้านอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการดำเนินธุรกิจของธนาคาร อันนำมาซึ่งข้อสรุปร่วมกันเป็นมุมมองของชมรมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ
 • นำเสนอผลสรุปมุมมองการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ และคาดการณ์แนวโน้ม รวมทั้งประเมินผลกระทบจากนโยบายหรือมาตรการด้านต่าง ๆ ต่อสมาคมธนาคารไทย
 • เป็นผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ให้มุมมองเศรษฐกิจ ในคณะกรรมการ หรือคณะทำงานที่สมาคมธนาคารไทยมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และเวทีเศรษฐกิจต่าง ๆ ตลอดจนเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
 • เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ ระหว่างธนาคารสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมวิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคาร ให้มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรม และนำมาซึ่งศักยภาพของชมรมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ

14. ชมรมบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคาร สมาคมธนาคารไทย


ประธาน: คุณพรวลัย กุลโรจน์เสฏฐ (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: -

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทยในด้านการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามไซเบอร์
 • เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และตรวจสอบ
 • เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ด้านการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และความสมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทางด้านการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันต่างๆ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทางด้านการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • เป็นศูนย์กลางเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้มีการกำกับดูแลที่สอดคล้องตามหลัก 3 Iine of Defence

15. ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน


ประธาน: คุณพรรณทิพา หาญนรเศรษฐ์ (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณทิพวรรณ บรรณจิรกุล

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย และบริหารจัดการปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน
 • แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิกของชมรม และข้อมูลการบริหารจัดการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในทุกธุรกรรมของสถาบันการเงินการธนาคาร เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
 • ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ และเทคนิคใหม่ ๆ ในการป้องกันการทุจริต
 • ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของชมรม
 • เพื่อให้นำเสนอข้อมูล รายงานสถานการณ์และให้ข้อเสนอแนะต่อสมาคมธนาคารไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 • ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
 • เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารให้ความรู้ทั้งกับภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน

16. ชมรมผู้บริหารกิจการสาขาธนาคาร


ประธาน: คุณวราณี วรรณรัตน์ (ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณสุนิษา เนตรสว่าง

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารสมาชิก ตลอดจนประสานความร่วมมีอระหว่างธนาคาร ดังนี้
 • การพัฒนาการนำเสนอแนวทางการบริหารงานสาขาให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแล
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกิจการสาขา ชมรมธนาคารจังหวัด ชมรมผู้บริหารศูนย์เงินสด และงานด้านเช็ค ICAS
 • ส่งเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนข่าวสาร ประสบการณ์ในการบริหารงาน ตลอดจนการกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในแนวทางเดียวกัน

17. ชมรมผู้บริหารศูนย์เงินสด สมาคมธนาคารไทย


ประธาน: คุณสมเกียรติ ปรีดามาโนช (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณนาทชนก อายุคง

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นในการบริหารและจัดการเงินสดระหว่างธนาคารสมาชิก
 • เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารสมาชิกในการปฏิบัติงานของศูนย์จัดการธนบัตร ธปท. ทุกศูนย์และงานปฏิบัติการศูนย์เงินสดธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจทุกสถาบัน
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานที่จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการธนบัตรแนวใหม่
 • ส่งเสริมการกระทำหรือกิจกรรมให้อันเป็นประโยชน์ต่อธุกิจการบริหารศูนย์เงินสดธนาคารพาณิชย์ธนาคารเฉพาะกิจและสังคม

18. ชมรมพัฒนาบุคลากร


ประธาน: ดร.วศิน อุดมรัชตวนิชย์ (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณแม้นเดือน เอี่ยมบรรณพงษ์

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทยในด้านการมีการอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • เพื่อเสริมสร้างความว่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารสมาชิก
 • เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เป็นประโยชน์แก่ธนาคารสมาชิก
 • เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ และจรรยาบรรณของนักฝึกอบรม และนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ส่งเสริมวิชาชีพนักพัฒนาบุคลากรให้เป็นมาตรฐาน
 • เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก ตลอดจนเสริมสร้างภาพพจท์ที่ดีของชมรมต่อสาธารณชน

19. ชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้สมาคมธนาคารไทย


ประธาน: คุณสัณฑ์ เถาสุวรรณ (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณวสุนทรี ไตรอุโฆษ

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิกของชมรม และการบริหารจัดการข้อมูล
 • ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเทคนิคใหม่ๆ เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการดาเนินธุรกิจของสมาชิกชมรมโดยรวม
 • ส่งเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของชมรม
 • เพื่อนาเสนอข้อมูล รายงานสถานการณ์ และให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่อสมาคมธนาคารไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 • ประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
 • เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารให้ความรู้ในส่วนของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลแก่ภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน
 • การก่อตั้ง/ยกเลิก/ควบรวมชมรม และแก้ไขธรรมนูญต้องได้รับการอนุมัติจากสมาคมธนาคารไทย
 • แผนงานชมรมต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สมาคมธนาคารไทย

20. ชมรมสินทรัพย์รอการขายของธนาคารพาณิชย์ (ภายใต้สมาคมธนาคารไทย)


ประธาน: คุณลือศักดิ์ สุขเกษม (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณนิภาพร ดาวขนอน

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อพัฒนาธุรกิจบริการเอทีเอ็มและบัตรเดบิตของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและเอกชน
 • เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านธุรกิจบริการเอทีเอ็มและบัตรเดบิตของธนาคารสมาชิก
 • เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและเทคนิคสมัยใหม่ในการบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกชมรมธุรกิจบริการเอทีเอ็มและบัตรเดบิต
 • เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสมาคมธนาคารไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาและกำหนดนโยบายด้านธุรกิจบริการเอทีเอ็มและบัตรเดบิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และภาระการเงินของประเทศ
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านเทคนิคและด้านการปฏิบัติงานในการให้บริการธุรกิจเอทีเอ็มและบัตรเดบิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารสมาชิกดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ธรรมาภิบาล (Governance)


ธรรมาภิบาล(Governance) : มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิผลในระดับคณะกรรมการ โดยกำหนดภาระและขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนในระดับการจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ (Strategy)


ยุทธศาสตร์ (Strategy) : บูรณาการพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้ากับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจและกำหนดกรอบด้านการเงินที่ยั่งยืน โดยสนับสนุนเพื่อให้ประเทศสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้อย่างราบรื่น

การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG Risk Management)


การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG Risk Management) : ผนวกรวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ไว้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Financial Products)


ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน(Financial Products) : ปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน รวมทั้งนวัตกรรมทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

การสื่อสาร (Communication)


การสื่อสาร (Communication) : สื่อสารและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน (Disclosure)


การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน (Disclosure) : พัฒนาระบบการติดตามและการรายงานที่สอดคล้องกับกรอบการกำกับดูแลของประเทศไทยและมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนในระดับสากล