คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ กำหนดนโยบายและบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคมที่กำหนดไว้

สำหรับการบริหารงานประจำของสมาคมอยู่ในความรับผิดชอบของเลขาธิการสมาคมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารงานด้านวิชาการและกิจการทั่วไปของสมาคมฯ พร้อมทั้งรับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหารให้เป็นผู้แทนของสมาคมฯ ดำเนินการและประสานงานกับ บุคคล สถาบันและองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการของสมาคมฯ

ปี 2565 สมาคมธนาคารไทยได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการสมาคม โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 56 วันที่ 16 มีนาคม 2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย

นายผยง ศรีวณิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


ประธานกรรมการ

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)


กรรมการ

นายปิติ ตัณฑเกษม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)


กรรมการ

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ

นายกฤษณ์ จันทโนทก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


กรรมการ

นายชาติศิริ โสภณพนิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


ที่ปรึกษา

นายพรสนอง ตู้จินดา

กรรมการบริหารและประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


ที่ปรึกษา

นายกอบศักดิ์ ดวงดี

เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย


เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ กำหนดนโยบายและบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคมที่กำหนดไว้

สำหรับการบริหารงานประจำของสมาคมอยู่ในความรับผิดชอบของเลขาธิการสมาคมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารงานด้านวิชาการและกิจการทั่วไปของสมาคมฯ พร้อมทั้งรับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหารให้เป็นผู้แทนของสมาคมฯ ดำเนินการและประสานงานกับ บุคคล สถาบันและองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการของสมาคมฯ

ปี 2563 สมาคมธนาคารไทยได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการสมาคม โดยที่ประชุมวิสามัญใหญ่ประจำปีครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย