คณะกรรมการและการบริหารงาน
รายชื่อคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 มีดังนี้
รายนามคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทย
นายปรีดี ดาวฉาย
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
นายปิติ ตัณฑเกษม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์
ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
นายผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
นายชาติศิริ โสภณพนิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา
นายกอบศักดิ์ ดวงดี
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
      คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ กำหนดนโยบายและบริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคมที่กำหนดไว้
      สำหรับการบริหารงานประจำของสมาคมอยู่ในความรับผิดชอบของเลขาธิการสมาคมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารงานด้านวิชาการและกิจการทั่วไปของสมาคมฯ พร้อมทั้งรับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหารให้เป็นผู้แทนของสมาคมฯ ดำเนินการและประสานงานกับ บุคคล สถาบันและองค์กรของภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการของสมาคมฯ
      ปี 2561 สมาคมธนาคารไทยได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการสมาคม โดยที่ประชุมสามัญใหญ่ประจำปีครั้งที่ 52 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกรรมการสมาคมอีก 1 สมัย