ความเป็นมาของสมาคมธนาคารไทย
     สมาคมธนาคารไทย ก่อตั้งเมื่อกันยายน 2501 เพื่อเป็นองค์กรส่วนรวมของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยทำหน้าที่ประสานนโยบายกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด
สมาชิกของสมาคมฯ ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ไทย รวม 13 ธนาคาร ได้แก่
 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด
 3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 6. ธนาคารทหารไทย จำกัด
 7. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
 8. ธนาคารศรีนคร จำกัด
 9. ธนาคารไทยทนุ จำกัด
 10. ธนาคารเอเชีย จำกัด
 11. ธนาคารสหธนาคาร จำกัด
 12. ธนาคารหวั่งหลี จำกัด
 13. ธนาคารแหลมทอง จำกัด
ประวัติการก่อตั้งสมาคมธนาคารไทย
      สมาคมธนาคารไทย จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2510 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมกิจการธนาคารไทย สนับสนุนช่วยเหลือสมาชิก และจัดระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและการลงทุน และให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลเพื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
      ปัจจุบัน สมาชิกของสมาคมธนาคารไทย ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ไทย รวม 15 ธนาคาร ได้แก่
 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 9. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 11. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 12. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 13. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 14. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 15. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ประธานสมาคมธนาคารไทยจาก (2501 – ปัจจุบัน)
นายเกษม ล่ำซำ
พ.ศ. 2501 – 2503
นายบรรเจิด ชลวิจารณ์
พ.ศ. 2504 – 2507
นายอุเทน เตชะไพบูลย์
พ.ศ. 2508 – 2511,
2517 – 2518
นายจำรัส จตุรภัทร
พ.ศ. 2512 – 2513
นายเฉลิม ประจวบเหมาะ
พ.ศ. 2514 – 2516
นายสุขุม นวพันธ์
พ.ศ. 2519 – 2520
นายบุญชู โรจนเสถียร
พ.ศ. 2521 – 2522
นายประจิตร ยศสุนทร
พ.ศ. 2523 – 2524
นายสมบูรณ์ นันทาภิวัฒน์
พ.ศ. 2525 – 2526
นายบรรยงค์ ล่ำซำ
พ.ศ. 2527 – 2528
นายชาตรี โสภณพนิช
พ.ศ. 2529 – 2531
นายปกรณ์ ทวีสิน
พ.ศ. 2532 – 2533
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
พ.ศ. 2534 – 2535
ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์
พ.ศ. 2536 – 2538
ดร. โอฬาร ไชยประวัติ
พ.ศ. 2539 – 2540
นายบัณฑูร ล่ำซำ
พ.ศ. 2541 – 2542
นายจุลกร สิงหโกวินท์
พ.ศ. 2543 – 2544
นายชาติศิริ โสภณพนิช
พ.ศ. 2545 – 2548,
2554 – 2556
คุณหญิงชฏา วัฒนศิริธรรม
พ.ศ. 2549
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
พ.ศ. 2550 – 2552
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
พ.ศ. 2553
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
พ.ศ. 2557 – 2558
นายปรีดี ดาวฉาย
พ.ศ. 2559 – 2562
นายผยง ศรีวณิช
พ.ศ. 2563 –