วิสัยทัศน์:
ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงิน ของประเทศไทย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านแผน 5 ปีสมาคมธนาคาร ดังนี้
  1. ส่งเสริมการธนาคารในรูปแบบดิจิตอลและวางโครงสร้างระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. การเข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อส่งเสริมภาคเศรษฐกิจจริง
  3. คืนความสุขกลับสู่สังคม
  4. เตรียมพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนและการรวมประเทศสมาชิกอาเซี่ยนในภูมิภาคนี้
  5. เสนอปรับกฎหมายและข้อบังคับ
พันธกิจ:
• ส่งเสริมให้ธนาคารสมาชิกให้ความร่วมมือกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันมากขึ้นซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ
• เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศ
• การทำงานร่วมกับผู้ได้รับผลประโยชน์ ผู้ควบคุมดูแล และหน่วยงานภาครัฐเพื่อปรับปรุงความรู้และความเข้าใจในภาคอุสาหกรรมต่างๆที่ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของธนาคารให้ได้รับความสะดวกในการใช้บริการจากทางธนาคารด้วยความมั่นใจ
สารจากประธานสมาคมธนาคารไทย
ในระยะเวลากว่า 58 ปีที่ผ่านมา สมาคมธนาคารไทยได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทย เพื่อพัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์ให้สามารถส่งมอบการบริการทางการเงินที่สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้กับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชนอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ไขและพัฒนา ระบบเศรษฐกิจของประเทศตลอดมา
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามในการปฏิรูปในด้านต่างๆ สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกก็เช่นกัน ได้มีการศึกษาและจัดทำแผนเพื่อพัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบธนาคารพาณิชย์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย ยกระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินไทยให้ทั่วถึงมากขึ้นและมีมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้น รวมทั้ง สร้างรากฐานความรู้ทางการเงินของประเทศให้แข็งแกร่งเพียงพอ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญในอนาคต เช่น การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ทางการเงินของโลก โดยแผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถาบันการเงินระยะที่ 3 ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประกาศใช้ในปี 2559
การเข้ามารับตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทยในปี 2559 ของผมมีภาระหน้าที่สำคัญประการหนึ่งคือการประสานความร่วมมือของธนาคารสมาชิกในการจะขับเคลื่อนแผนงาน 5 ปีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการสนับสนุนทางทรัพยากรจากธนาคารสมาชิกทุกธนาคารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน
นอกเหนือจากภาระกิจตามแผน 5 ปีนี้แล้วผมมีความมุ่งมั่นที่จะให้สมาคมธนาคารไทยมีบทบาทสำคัญ ในการเป็นศูนย์รวมของธนาคารพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการแก้ไข และ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชนอื่นๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอหารค้าแห่งประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยยังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในหลายๆด้าน ที่ต้องการความร่วมมือของทุกฝ่าย
ความท้าทายของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในช่วงต่อไป นอกเหนือจากปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เราต้องเผชิญอยู่แล้ว การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค การเข้าสู่สังคมสูงวัยและ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องปรับตัว และ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจต่อไป ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย ผมเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือกันของธนาคารสมาชิก เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กล่าวข้างต้นได้อย่างแน่นอน
สารจากเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
“สมาคมธนาคารไทยเป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่สำคัญของภาคเอกชนในการผลักดันและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยได้มีการทำงานร่วมกับองค์กรหลักทางภาคเอกชนอื่นๆ และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมั่นคง ประชาชนมีความรู้ทางด้านการจัดการทางการเงินและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการกระจายความเจริญต่างๆไปสู่ชนบทตามภาคส่วนต่างๆ ของประเทศในขณะที่มีการผันผวนทางเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อทั้งภาคธุรกิจการค้าการลงทุนและการเงินของประเทศ
เพื่อสอดรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระบบการสื่อสารและเทคโนโลยี่สารสนเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมและสภาวะการแข่งขันซึ่งกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร สมาคมฯ จึงได้มีการดำเนินการปรับปรุงการทำงานให้มีความชัดเจนและเป็นไปในเชิงรุกมากขึ้น โดยได้มีการจัดทำแผนงาน 5 ปีของสมาคมฯ ที่จะเสริมสร้างความทันสมัยและแข็งแกร่งของระบบการชำระเงิน ความสามารถในการเข้าสู่แหล่งเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเชื่อมต่อทางการเงินในภูมิภาค ความรู้ทางด้านการเงินของประชาชน นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของสมาคมฯ ให้เป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นช่องทางในการสื่อสารของสมาคมฯและธนาคารสมาชิกไปสู่ประชาชนและภาคธุรกิจอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี่ที่รวดเร็ว และมีการแข่งขันที่มากขึ้นจากทั้งในและต่างประเทศเช่นนี้ สมาคมฯ จะยืนหยัดในภารกิจหน้าที่ และการมีส่วนสำคัญในอันที่จะทำให้เกิดการประสานกันในภาคการเงินการธนาคารอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะในหมู่ธนาคารสมาชิก ให้มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ภาคการธนาคารของไทยเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเจริญเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพในระบบการชำระเงินของประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบการชำระเงินของประเทศอื่นๆได้ นอกจากนี้สมาคมฯได้ดำเนินบทบาทที่สำคัญในการเป็นตัวแทนภาคเอกชนหลักองค์กรหนึ่งประเทศไทยในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก”