วิสัยทัศน์:
สมาคมธนาคารไทยได้วางแนวทาง (Roadmap) การพัฒนาระบบการเงินในช่วง 3 ปี ของอุตสาหกรรมภาคธนาคารพาณิชย์ โดยปรับให้สอดคล้องบริบทของสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น เพื่อรับมือความท้าทายและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความเชื่อมั่นระบบการเงิน และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยทุกคนพร้อมยกระดับการแข่งขันของประเทศไทย ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยขับเคลื่อนใน 4 ด้าน ดังนี้
  1. กลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของภาคธุรกิจเพื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ขึ้น
  2. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ นักลงทุนและประชาชนสามารถทำกิจกรรมการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ และการชำระเงินของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ต้นทุนต่ำ
  3. ภาคธนาคารต้องดำเนินงาน และ มีส่วนผลักดันให้การดำเนินงานของภาคเอกชนคำนึงถึงหลักการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนหรือ ESG
  4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะตอบโจทย์โลกอนาคต สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
พันธกิจ:
• ส่งเสริมให้ธนาคารสมาชิกให้ความร่วมมือกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันมากขึ้นซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ
• เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศ
• การทำงานร่วมกับผู้ได้รับผลประโยชน์ ผู้ควบคุมดูแล และหน่วยงานภาครัฐเพื่อปรับปรุงความรู้และความเข้าใจในภาคอุสาหกรรมต่างๆที่ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของธนาคารให้ได้รับความสะดวกในการใช้บริการจากทางธนาคารด้วยความมั่นใจ
สารจากประธานสมาคมธนาคารไทย
UNDER CONSTRUCTION

 

สารจากเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
 

UNDER CONSTRUCTION