สำนักงานระบบการชำระเงิน (PSO)

สำนักงานระบบการชำระเงิน (PSO)

“สำนักงานระบบการชำระเงิน มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการชำระเงินของไทยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยสถาบันการเงิน ภาครัฐ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการชำระเงินของประเทศ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในประเทศเข้าถึงบริการทางการเงินที่ทันสมัย มีความปลอดภัย ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ”