Hot Topic [View All]
  • China-New-Years-2019-03

มาตรการส่งเสริมมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรการฯ) โดยมีสาระสำคัญดังนี้ [...]

  • zero-tolerance-61-2

สมาคมธนาคารไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมกับธนาคารสมาชิก เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ที่อิมแพคเมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต [...]

  • FX2-2

โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และ CEO Sponser แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สมาคมธนาคารไทยด้าน Financial Inclusion and Supporting the Real Economy พร้อมธนาคารสมาชิก 8 แห่ง เปิดตัวงานสัมมนาภายใต้ “โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2” [...]

  • bank-cheque-2018-1

ข้อควรรู้ที่ทำให้คุณใช้เช็คได้อย่างสบายใจ

ภาพจาก : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

กิจกรรมเพื่อสังคม [View All]
  • PA-BUK-5

สมาคมธนาคารไทย มอบเงิน 10 ล้านบาท ร่วมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้

นายปรีดี ดาวฉาย ในนามประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก มอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท ในรายการ “ร่วมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก ที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดต่างๆ [...]

  • CSR61-21121

ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย รับมอบรางวัลสร้างสรรค์สังคมไทย (Building a Society Award)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบประกาศนียบัตร รางวัลสร้างสรรค์สังคมไทย (Building a Society Award) ให้กับ ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์สังคม ในเรื่องการออมเพื่อการเกษียณอายุ

  • zero-tolerance-61-2

สมาคมธนาคารไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมกับธนาคารสมาชิก เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ที่อิมแพคเมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต [...]

  • Pilot-test-1

“Pilot Test” โครงการให้ความรู้ เรื่องวินัยทางการเงินให้คนพิการ

สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับ ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม K-Expert สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Pilot Test” โครงการให้ความรู้ เรื่องวินัยทางการเงินให้คนพิการ ณ ห้องประชุม 2 – 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย [...]

Member of Thai Bankers’ Association [View All]