ชมรมภายใต้สมาคมธนาคารไทย

ชมรมภายใต้สมาคมธนาคารไทย

ชมรมภายใต้สมาคมธนาคารไทย

สมาคมธนาคารไทย ได้จัดตั้งชมรมต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกของชมรม ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี แก้ไขอุปสรรคปัญหาในการดำเนินธุรกิจ เสริมสร้างคุณภาพและจรรยาบรรณของธุรกิจการธนาคาร รวมทั้งประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละชมรมจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ปัจจุบันสมาคมฯ มีชมรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 20 ชมรม ได้แก่

[glossary]