Thai Bank Chip Card Scheme

Thai Bank Chip Card Scheme

ที่มา

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีนโยบายที่จะกำหนดให้มีมาตรฐานชิปการ์ด ที่เป็นมาตรฐานของประเทศไทย เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการใช้บัตรชิปการ์ดและการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ดังนั้น การกำหนดมาตรฐานชิปการ์ด การกำหนดมาตรฐานบัตร ตลอดจนการกำหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้รองรับมาตรฐานไทย นับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง ในการปรับปรุงมาตรฐานระบบการชำระเงินของประเทศ ช่วยพัฒนาบริการทางการเงินให้เท่าทันมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่ยอมรับในอนาคต

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง Thai Bank Chip Card Scheme (TBCC)

  1. เพื่อเป็นหน่วยงาน องค์กร ในการกำหนดนโยบาย นำเสนอกฎระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทย เพื่อให้มีมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานกลางเดียวกัน ของ TBCC เพื่อสร้างความมั่นใจ ในการให้ทำให้เกิดผลในการ Interoperability ในธุรกิจการให้บริการการชำระเงิน และให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข SLA (Sub License Agreement)
  2. เพื่อพิจารณาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะต้องนำมาพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานระบบการชำระเงิน เพื่อใช้ร่วมกับมาตรฐาน TBCC ของไทย
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือ ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยี ระบบการชำระเงิน เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่
  4. เพื่อเป็นหน่วยงานในการพิจารณาประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำเอามาตรฐาน TBCC ไปใช้งานที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข SLA
  5. เพื่อพิจารณาให้ความเห็น สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่จะขอใช้ TBCC เพื่อนำเสนอให้สำนักงานระบบการชำระเงิน (Payment System Office: PSO) สมาคมธนาคารไทย พิจารณาอนุมัติการเป็นสมาชิกเพื่อใช้งาน