สถาบันธนาคารไทย

สถาบันธนาคารไทย

สถาบันธนาคารไทย (Thai Banking Academy หรือ TBAC) จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมธนาคารไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรภาคการเงินและการธนาคารในการพัฒนาทักษะการทำงานที่ได้มาตรฐานในระดับสากล

TBAC 1.0 (2561-2564)

การดำเนินงานของ TBAC 1.0 (กลางปี 2561-2564) เป็นไปตามแผน 5 ปี ของ TBA ได้มุ่งเน้นหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานกลางร่วมกันของอุตสาหกรรม (Principles & Practical Guidelines) คลอบคลุมทั้งหลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรภาคบังคับ ประกอบด้วย 4 หมวด ได้แก่

  • Conduct: หลักสูตรพื้นฐานสำคัญเพื่อยกระดับมาตรฐานจริยธรรม ได้แก่ Market Conduct, Industry Code of Conduct
  • Compliances: ในปี 2563 TBAC ได้รับการอนุมัติจาก สำนักงาน ปปง. ให้จัดอบรมหลักสูตร AML/CTPF แบบ E-learning และเป็นศูนย์สอบ และในปี 2564 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คปภ.ให้จัดอบรมหลักสูตรการขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย (แบบ Classroom และ Virtual Classroom) นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรข้อควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เพื่อให้พนักงานธนาคารได้ทราบและใช้อ้างอิงในการตอบคำถามลูกค้า
  • Core Banking Subjects: หลักสูตรพื้นฐานสำคัญ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ PDPA, Retail Lending Series, Commercial Lending Series, Investment Series และ International Trade and FX
  • Digital Literacy: หลักสูตร ปลอดภัยอย่างไรใน Cyber, Digital ID เรื่องใกล้ตัวคุณ

TBAC 2.0 (2565 เป็นต้นไป)

ตามแผน 3 ปีของสมาคมธนาคารไทย จะครอบคลุมการดำเนินงานเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ ดังนี้

  • Enhance initiatives from TBAC 1.0: พัฒนา Content ที่ต่อยอดจาก TBAC 1.0 ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำคัญเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
  • Beyond banking subjects: ร่วมมือกับ Learning Partners เพื่อการขยายขอบเขตหัวข้อหลักสูตร นอกเหนือจากด้านการธนาคาร
  • Reach out to the public: จัดอบรมหลักสูตรให้กับประชาชนทั่วไป
  • Connect to universities.