สถาบันธนาคารไทย

สถาบันธนาคารไทย

เกี่ยวกับ TBAC

สถาบันธนาคารไทย (Thai Banking Academy หรือ TBAC) จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมธนาคารไทย เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนา 5 ปี ในด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งทางสมาคมธนาคารไทยได้นำเสนอต่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และมีการรายงานความคืบหน้าปีละ 2 ครั้ง

การจัดตั้ง TBAC เริ่มต้นด้วยการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2561 ในเดือนมิถุนายน 2561 TBAC ได้จัดทำแผนธุรกิจ 3 ปี และได้รับอนุมัติแผนฯ จากคณะกรรมการของสมาคมธนาคารไทย โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ สำหรับบุคลากรในภาคการเงินและการธนาคารที่ได้มาตรฐานสากล

แผนธุรกิจ 3 ปี

  • ปี 2561: เน้นงานริเริ่มสร้างองค์ประกอบสำคัญของ TBAC ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การจ้างบุคลากร การจัดหาที่ตั้ง สำนักงาน การคัดเลือก Learning Platform และการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานสำคัญ
  • ปี 2562: พัฒนาหลักสูตรพื้นฐานสำหรับระบบธนาคาร และหลักสูตรสำหรับทักษะในอนาคต
  • ปี 2563: ส่งเสริมการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ รวมทั้ง Peers to Peers Knowledge Sharing