Hot Topic [View All]
  • 310763-2

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ

สถาบันธนาคารไทย สมาคมธนาคารไทยร่วมกับ ธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ” (โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 3)[...]

  • 220763.1

ความร่วมมือในการรับ-ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันในคดีอาญาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

คุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และสำนักงานศาลยุติธรรม โดย คุณสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมผู้บริหารธนาคารสมาชิก ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม และสื่อมวลชน ได้ร่วมกันแถลงข่าว ความร่วมมือในการรับ-ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันในคดีอาญาผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์[...]

CSR Activities [View All]
  • 140463-01

สมาคมธนาคารไทย มอบ 50 ล้านบาท หนุนบุคลากรทางการแพทย์แก้ COVID-19

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) จากนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [...]

  • Flood-6202

สมาคมธนาคารไทย ร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม”

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารธนาคารสมาชิกทั้ง 15 ธนาคาร ได้มอบเงินจำนวน 50,000,000 บาท ให้กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการพิเศษ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” [...]

  • PA-BUK-5

สมาคมธนาคารไทย มอบเงิน 10 ล้านบาท ร่วมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้

นายปรีดี ดาวฉาย ในนามประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก มอบเงินจำนวน 10,000,000 บาท ในรายการ “ร่วมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก ที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดต่างๆ [...]

  • Pilot-test-1

“Pilot Test” โครงการให้ความรู้ เรื่องวินัยทางการเงินให้คนพิการ

สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับ ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม K-Expert สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Pilot Test” โครงการให้ความรู้ เรื่องวินัยทางการเงินให้คนพิการ ณ ห้องประชุม 2 – 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย [...]

Member of Thai Bankers’ Association [View All]