เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 “คุณผยง ศรีวณิช” ประธานสมาคมธนาคารไทยและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย  และ “คุณกอบศักดิ์  ดวงดี” เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “บสย. BEYOND BORDERS ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด” บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)                ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ พลิกโฉม Digital Transformation ประกาศ Rebranding สร้างอัตลักษณ์ใหม่  “บสย. BEYOND BORDERS ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด” ผ่านแนวคิด “Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs” เชื่อมโลกการเงิน – ค้ำประกันสินเชื่อ ยกระดับการเข้าถึงแหล่งทุนยุคดิจิทัล สู่ความยั่งยืน สู่ภาพลักษณ์ใหม่ บสย. งานนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังขึ้นกล่าว “แนวทางและนโยบายการกำกับ บสย. ในยุคดิจิทัล” พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนองค์กรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการเงินจำนวนมากร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ  โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

ภาพลักษณ์ใหม่ของ บสย. นั้น ยึดตามแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน เพิ่มจำนวนการช่วยเหลือ SMEsให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น และการสนับสนุนการสร้างคุณค่าทางสังคม ช่วยผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มที่มีโอกาสน้อย เช่น Micro SMEs ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้มีโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพ และเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ การให้ความรู้ทางการเงิน และการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน