ชมรม

ประวัติชมรมภายใต้สมาคมธนาคารไทย

สมาคมธนาคารไทย ได้จัดตั้งชมรมต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกของชมรม ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี แก้ไขอุปสรรคปัญหาในการดำเนินธุรกิจ เสริมสร้างคุณภาพและจรรยาบรรณของธุรกิจการธนาคาร รวมทั้งประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละชมรมจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง

ปัจจุบันสมาคมฯ มีชมรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 20 ชมรม ได้แก่

 1. ธุรกิจต่างประเทศ
 2. พัฒนาบุคลากร
 3. เอซีไอ ประเทศไทย
 4. เพื่อการพัฒนาธุรกิจ SME
 5. ผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน
 6. ผู้บริหารกิจการสาขาธนาคารพาณิชย์
 7. ธุรกิจบัตรเครดิต
 8. การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 9. เทคโนโลยีสารสนเทศธนาคาร
 10. นักกฎหมาย

 1. สินทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงิน
 2. นักบริหารงานประเมินราคา
 3. ธุรกิจบริการเอทีเอ็ม
 4. ผู้บริหารศูนย์เงินสด
 5. ตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
 6. ไอเอฟอาร์เอส
 7. สินเชื่อส่วนบุคคล
 8. กิจกรรมเพื่อสังคม
 9. นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ
 10. บริหารความเสี่ยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคาร

โดยแต่ละชมรมฯ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
[sp_easyaccordion id="701"]