ประวัติชมรมภายใต้สมาคมธนาคารไทย

สมาคมธนาคารไทย ได้จัดตั้งชมรมต่างๆ ขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกของชมรม ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี แก้ไขอุปสรรคปัญหาในการดำเนินธุรกิจ เสริมสร้างคุณภาพและจรรยาบรรณของธุรกิจการธนาคาร รวมทั้งประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละชมรมจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ปัจจุบันสมาคมฯ มีชมรมต่างๆ รวมทั้งสิ้น 19 ชมรม ได้แก่
 1. ธุรกิจต่างประเทศ
 2. พัฒนาบุคลากร
 3. เอซีไอ ประเทศไทย
 4. เพื่อการพัฒนาธุรกิจ SME
 5. ผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน
 6. ผู้บริหารกิจการสาขาธนาคารพาณิชย์
 7. ธุรกิจบัตรเครดิต
 8. การกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 9. เทคโนโลยีสารสนเทศธนาคาร
 10. นักกฎหมาย
 1. สินทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงิน
 2. นักบริหารงานประเมินราคา
 3. ธุรกิจบริการเอทีเอ็ม
 4. ผู้บริหารศูนย์เงินสด
 5. ตรวจสอบและป้องกันการทุจริต
 6. ไอเอฟอาร์เอส
 7. สินเชื่อส่วนบุคคล
 8. กิจกรรมเพื่อสังคม
 9. นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ในแต่ละปี ชมรมฯ ได้มีผลการดำเนินงานในปี 2559 ในหลายๆ ด้านที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
ประธานชมรม คุณมานิต พาณิชย์กุล
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• การจัดประชุมสมาชิก จำนวน 3 ครั้ง
• การจัดติวให้ความรู้ในวิชาชีพกับสมาชิกและบุคคลภายนอก (จำนวน 9 วัน)
– การจัดติว CIA Part III ที่มหาวิทยาลัยสยาม
• การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้กับสมาชิก 8 ครั้ง ในหัวข้อดังนี้
– ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายในในปัจจุบัน
– IFRS 9 และการเตรียมความพร้อม ของผู้ตรวจสอบภายใน
– ความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย (AML& CFT)
– แนวทางการตรวจสอบสินเชื่อในมุมมองที่ BOT ให้ความสนใจในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
– แนวทางการตรวจสอบทุจริตด้านสินเชื่อ Corporate & SME และกรณีศึกษา (Case Study)
– มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทและกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
– การทำธุรกรรมด้านต่างประเทศ (Trade Finance) และการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
– Get Ready for National E-payment and Cyber Attack
• การจัดกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ 1 ครั้ง
– การจัดสัมมนานอกสถานที่จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง “อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครื่อง ATM”
• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 1 ครั้ง
– การจัดกิจกรรม CSR โดยบริจาคเงินจำนวน 99,999 บาท และสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นที่สมาชิกร่วมกันบริจาค เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของ “โรงเรียนตชด.บ้านแม่น้ำน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี”
• การประชุมร่วมกับสมาคมธนาคารไทย
– เพื่อเสนอความเห็นของชมรมฯในเรื่อง”ควรให้มีหน่วยกลางของภาครัฐเป็นศูนย์กลางข้อมูลพนักงานธนาคารและบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตในสถาบันการเงิน” ผ่านกรอบการทำงาน “Ease of Doing Business (EODB)” ต่อภาครัฐที่มีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ที่เป็นผู้กำหนดนโยบายและกรอบดำเนินการ
– เพื่อหารือแนวทางการบริหารงานและปรับปรุงระเบียบข้อบังคับชมรมต่างๆ ให้เชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมธนาคารไทย อย่างเป็นรูปธรรม
• กิจกรรมส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 1 ครั้ง
– จัดงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกประจำปีและกิจกรรมการถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ และการจับรางวัลที่ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ (ฝั่งธนบุรี)
ประธานชมรม คุณฐากร ปิยะพันธ์
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• การจัดประชุมสมาชิก 4 ครั้ง และประชุมกรรมการบริหารชมรม 4 ครั้ง
• การจัดอบรมสัมมนา 2 ครั้ง ในหัวข้อ
– ระบบความปลอดภัยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
– การป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
• มีการจัดตั้งคณะทำงานย่อย 5 คณะ ดังนี้
– 1. คณะทำงานโครงการป้องกันทุจริตบัตรเครดิต : มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตบัตรเครดิต, การทุจริตผ่านทาง Mobile/Internet Banking, การโจรกรรมเงินจากตู้เอทีเอ็มโดยโจรไฮเทคลักลอบปล่อยมัลแวร์เข้าสู่ระบบเอทีเอ็ม, รายงานความเสียหายจากการทุจริตบัตรเครดิตทั้งในและต่างประเทศ ให้สมาชิกรับทราบ
– 2. คณะทำงานพัฒนาความรู้บัตรเครดิต : จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการให้แก่สมาชิกในหัวข้อ
o ระบบความปลอดภัยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
o การป้องกันอาชญากรรมเทคโนโลยี โดยรองผู้บัญชาการสำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นวิทยากร
– 3. คณะทำงานด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ : มีการแจ้งถึง ร่าง พรบ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา, ร่าง พรบ.ข้อมูลเครดิต, พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 2559, ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจทวงถามหนี้, โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน) ที่ ธปท. มีแนวนโยบายและทำการศึกษาเพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้ารายงาน
– 4. คณะทำงานด้าน Credit Bureau : ได้มีการร่วมประชุมกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ พรบ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ …) พ.ศ. … และแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมแก่สมาชิกในการนำข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของลูกค้าไปจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต โดยชมรมได้มีผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานกับ กคค.ด้วย
– 5. คณะทำงานด้านกฎเกณฑ์ Card Associations : โดยได้มีการรายงานให้สมาชิกทราบถึงกฎเกณฑ์ของ Visa/Master Card ที่ออกมาในช่วงเวลาที่ผ่านมา
• มีการจัดบรรยายพิเศษ 3 ครั้ง หัวข้อ
– The API Economy – Fueling Innovation & Scale in The Digital Era บรรยายโดย Mr.Rohan Bhargava – Senior Director Emerging Product Solution, Visa International
– National e-Payment บรรยายโดย คุณยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสำนักงานระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย
– Thailand Consumer Payment Landscape and Future Payment บรรยายโดย คุณสุริพงษ์ ตันติยานนท์ และทีมงาน Visa
ประธานชมรม คุณวรวัจน์ สุวคนธ์
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• จัดสัมมนาหัวข้อ ‘How Digital Technology Transforms the Financial Services & Experiences’
• จัดบรรยายพิเศษ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างธนาคารสมาชิก 5 ครั้ง ดังนี้
– Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
– สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย
– The World-class Relationship Bankers : Developing Clients for Life
– E-Learning
– FAI FAH (ไฟฟ้า)
• ศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการบรรยายในหัวข้อ ‘HR Geek’ แลเยี่ยมชม True Talent Center
• ศึกษาดูงานต่างประเทศ
– ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เยี่ยมชม The Bankers Association of the Republic of China (BAROC), Taiwan Academy of Banking and Finance, Taiwan Excellence Pavillion
– ณ ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชม Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) & Training Center, The Overseas Human Resources & Industry Development Association
• การจัดกิจกรรม CSR ‘พี่ให้น้อง’ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต
ประธานชมรม นายลือศักดิ์ สุขเกษม
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• วัตถุประสงค์ชมรม เพื่อส่งเสริมการขาย Non-Performing Assets (NPA) ให้บรรลุเป้าหมายของสมาชิก และร่วมสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย NPA โดยการจัดงาน ‘มหกรรมบ้านธนาคาร’ ปีละครั้ง
• เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการขายให้กับทีมงานของสมาชิก
• จัดกิจกรรม CSR ตอบแทนกลับสู่สังคม
ประธานชมรม คุณณญาณี เผือกขำ
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• มีการจัดประชุมให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หนังสือให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดเผยหรือให้ข้อมูลแก่สมาชิกและให้ความยินยอมกับสมาชิกในการนำข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของลูกค้าไปจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต และจัดส่งเอกสารความคิดเห็นฯ ให้กับ ธปท.
• มีการจัดตั้งคณะทำงานสำหรับการติดต่อประสานงานกับ ธปท. บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประธานชมรม คุณชัยณรัตน์ สุชนวนิช
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• การจัดประชุมสมาชิก 4 ครั้ง : เพื่อรับทราบแผนงาน ผลการดำเนินงาน รายงานการเงิน และการแก้ไขระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับมติของสมาคมธนาคารไทย
• จัดสัมมนา 1 ครั้ง หัวข้อ ‘National e-Payment และทิศทางการดำเนินงานของธนาคารในอนาคต’ โดยมี ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ ธนาคารเกียรตินาคิน เป็นวิทยากรบรรยาย
• ในปี 2559 สมาคมธนาคารไทยมีภารกิจเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ) ในภูมิภาค ตามกำหนดการที่ได้รับแจ้งจากภาครัฐ จึงมีการประสานงานมายังชมรมผู้บริหารกิจการสาขาธนาคารเพื่อขอความร่วมมือไปยังชมรมธนาคารจังหวัดต่างๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม โดยชมรมฯ ได้จัดทำทะเบียนรายชื่อประธานชมรมธนาคารจังหวัดและประธานชมรมธนาคารภาค
ประธานชมรม คุณไพจิตร ก่ออมรทรัพย์
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมและสมาชิก
– ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ จำนวน 7 ครั้ง
– ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 จำนวน 1 ครั้ง
• ผู้แทนธนาคารสมาชิกเป็นกรรมการประชุมร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
– ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบจัดการธนบัตร จำนวน 5 ครั้ง
– ประชุมคณะทำงาน Banknote Handling and Information System จำนวน 8 ครั้ง
• การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการธนบัตร
– การลดต้นทุนการบริหารจัดการธนบัตร
– การรวมกลุ่มบริหารจัดการเงินสด (pool)
– ศึกษาการ Share Resources เช่น การลงทุนจัดตั้งศูนย์เงินสดกลาง เพื่อคัดนับธนบัตรให้บริการธนาคารพาณิชย์และสนับสนุนโครงการ White Label ATM
– การพัฒนาระบบ Barcode สำหรับใบปะหน้าธนบัตร
– การปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ธนบัตร(Packaging)
• กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ BCP รถขนส่งเงินกรณีนัดหยุดงานหรือเหตุอื่นจนไม่สามารถให้บริการ
– ผู้แทนธนาคารสมาชิกประชุมร่วมกับผู้แทนบริษัทขนส่งเงินสด(CIT)เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และขอบเขตการปฏิบัติงานการให้บริการสนับสนุนรถขนส่งเงินกรณีเกิดเหตุ
• การจัดกิจกรรมประจำปี
– งานกีฬาธนบัตรสัมพันธ์ประจำปีระหว่างสมาชิกชมรมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานชมรม ดร.เชาว์ เก่งชน
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• จัดให้มีการประชุมสมาชิกทุกเดือนโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนมุมมองทางเศรษฐกิจ การเงิน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อมีข้อสรุปร่วมกัน นำเสนอเป็นรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจประจำเดือน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ
• เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม รายงานผลวิเคราะห์ แนวโน้มเศรษฐกิจในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันทุกเดือน
ประธานชมรม คุณชัยณรงค์ นิศามณีวงศ์
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• ประธานชมรมธุรกิจต่างประเทศ ได้เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ดังนี้
– สภาธุรกิจ ไทย-อินเดีย
– สภาธุรกิจ ไทย-ตุรกี
– สภาธุรกิจ ไทย-อิหร่าน
– คณะทำงาน Cooperation in Finance, Investment and Trade (COFIT) under ASEAN Bankers Association
– คณะทำงาน กกร. เพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
– คณะทำงานด้าน Services
• การประชุมร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ การประชุมเตรียมการ Singapore-Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER)
• ประชุมคณะทำงานชั่วคราว ด้านความร่วมมือทางการเงินและการธนาคาร (Ad-hoc Working Group on Banking and Financial Cooperation) ระหว่างไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย
• ปรับปรุงร่างกฎกระทรวงของ ปปง.ที่นำเสนอแก่กฤษฏีกา
• กลั่นกรองรูปแบบของหนังสือค้ำประกันและหนังสือเรียกร้องหนี้โครงการศุลกากรผ่านแดน ASEAN
• ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาการโอนเงินระหว่างประเทศ
• นำเสนอ Comment เกี่ยวกับการแก้ไข Incoterms 2010-2020
• จัดเตรียมร่าง comment การแก้ไข UCP600-700
• ประชุมการปรับค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว
• เป็นวิทยากร หัวข้อ “องค์ประกอบในการทำธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จัดโดยกรมเจรจาการค้าฯ
• ร่วมประชุมหารือระหว่างผู้แทน ธ. กลางอิหร่านและเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559
• ให้ความเห็นในฐานะตัวแทนธนาคารไทย เกี่ยวกับนโยบายการค้าภายใต้ WTO กับประเทศศรีลังกาและกัวเตมาลา
• เป็นตัวแทนสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยมีการนำเสนอเรื่องการเปิดให้มีการซื้อขายเงินตราสกุลต่าง ๆ ของประเทศสมาชิก รวมถึงการเปิดสาขาของธนาคารไทยในประเทศสมาชิก
• นำบทความ “เตือนภัย โอนเงินไปต่างประเทศ” เขียนโดย กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี (บก.สสท.) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) ลงใน web site สมาคมฯ เพื่อเตือนผู้นำเข้าเรื่องการโอนเงินไปต่างประเทศ
• ประสานงานกับสมาคมธนาคารไทย, สมาคมจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ, คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เกี่ยวกับการแก้ปัญหากรณี บริษัท Hanjin ล้มละลาย
• ประชุมระดมความคิดเห็น จัดโดยกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ
• ร่วมประชุม China Intelligence Networking ครั้งที่ 1/2559
• เป็นวิทยากรให้กับ ICC Thailand ในการสัมมนา “ICC Incoterms® 2010 and Related Rules for Import and Export Business” (ครั้งที่ 3) ในวันที่ 27-28 กันยายน 2559 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส
• เข้าร่วมประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุม Joint Trade Committee ครั้งที่ 1 กระทรวงการต่างประเทศ 6 กรกฎาคม 2559
• ร่วมประชุมหารือประเด็นการเชื่อมโยงทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้าน(ลาว) 2 กันยายน 2559
• ร่วมประชุมเรื่องการให้ความเห็นต่อแผ่นแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ.2025 Master Plan on ASEAN Connectivity 2025-MPAC 2025
• ประสานงานกับ ธปท. เกี่ยวกับมาตรการควบคุมเงินตราต่างประเทศของประเทศอียิปต์
• ประสานงานกับ ธปท. เกี่ยวกับมาตรการยกเลิกการใช้ธนบัตรบางประเภทของประเทศอินเดีย
• นำทีมงานด้าน Money Changer เข้าประชุมหารือเรื่องประกอบธุรกิจ Booth exchange และ Money Changer กับ ธปท.
• ร่วมประชุม CKLMVT Forum 2016 ในวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2559 จัดโดยกระทรวงพาณิชย์
• สัมมนา ICC Academy : Regulatory & Compliance in Trade Finance – Singapore 26 October 2016
ประธานชมรม คุณธีรพล รัตตกุล
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตลาดการเงินไทย (Thai Financial Markets Committee : TFMC) เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาตลาดการเงินไทยให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม รองรับสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดเงินไทย การกำหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคลากร
• เป็นคณะทำงานผลักดันให้มีการรับรองคุณสมบัติ (Certification) ในการประกอบวิชาชีพสำหรับผู้ค้า โดยให้มีการทดสอบความรู้หรือเข้ารับการอบรมในหมวดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดเงินตราต่างประเทศ หมวดจรรยาบรรณ/จริยธรรม และ หมวดกฎระเบียบในการทำธุรกรรม โดยจะให้มีการจัดสอบและจัดอบรมในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 และสามารถรับรองคุณสมบัติผู้ค้าฯ ได้ภายในเดือน กรกฎาคม 2560 และจะมีการจัดทำ Website เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประธานชมรม คุณขวัญชัย วรรณมณีโรจน์
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• แจ้งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ วันที่ 13 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม เมาท์เท่นบีช พัทยา
• จัดให้มีการประชุมกรรมการปี 2559 จำนวน 5 ครั้ง : เพื่อรับทราบแผนงาน ผลการดำเนินงาน รายงานการเงิน การสัมมนาวิชาการ และการแก้ไขระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับมติของสมาคมธนาคารไทย
• การประชุมคณะทำงานเพื่อรองรับ “พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ” (เมษายน 2559 – มิถุนายน 2559)
• สมาชิกร่วมประชุมรับทราบ สรุปความคืบหน้าเกี่ยวกับ “พ.ร.บ.หลักประกันธุรกิจ”
• สมาชิกร่วมประชุม และแชร์ วิธีการประเมิน IP Valuation & Whole Business Valuation
• สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เรื่องการอบรมหลักสูตรความรู้ด้าน พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ การตรวจสินค้าหลักประกัน และการฝึกตรวจนับสินค้าจากโมเดลจำลอง
• เป็นคณะทำงานร่วม “พ.ร.บ.หลักประกันธุรกิจ” สมาคมประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย(VAT) – สมาคมนักประเมินอิสระไทย (VAT)
• สนับสนุนการกำหนดนโยบายการประเมินราคาของธนาคารแห่งประเทศไทย
• แนวนโยบาย : เรื่องการประเมินราคาหลักประกัน และอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับชำระหนี้ การประกันใช้สินเชื่อ หรือที่ซื้อมาจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน
ผลสรุปการทำงาน
• ประกาศร่วมที่ 6/2559 เรื่องแนวทางและวิธีปฎิบัติในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2559
• กรอบการปฎิบัติงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558
• แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์ทางปัญญา
• แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่ากิจการ
• ประกาศร่วมที่ 7/2559 รายชื่อผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558
ประธานชมรม คุณทศพร รัตนมาศทิพย์
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• การจัดประชุมกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จำนวน 6 ครั้ง
• การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรม กับสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการขับเคลื่อนผ่าน สำนักงาน ปปช. กลต. มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
• การจัดบรรยายให้กับสมาชิกชมรมฯ เรื่อง “ผลการตรวจสอบสถาบันการเงินของ ธปท. ปี 2558 และแนวทางการตรวจสอบปี 2559 โดย คุณศิวัฑฒ์ ปิยพิทักษ์ ผู้บริหารทีม ฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• การจัดบรรยายให้กับสมาชิกชมรมฯ เรื่อง “ แนวทางการป้องกันการฟอกเงิน รวมทั้งการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลทุจริตที่เป็นประโยชน์กับสาถบันการเงิน โดย พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการและปราบปรามการฟอกเงิน, คุณศิวัช ชาวบางงาม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ,คุณเทพสุ บวรโชติดารา ผู้อำนวยการกองปราบปราม และคุณสรรเพชร แสงเสตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ
• การจัดสัมมนาโต๊ะกลม ICMEC Thailand Roundtable ร่วมกับ The International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC), a Us headquartered NGO
• การจัดตั้งคณะทำงานพิเศษกรณี Implement Any ID / National E-Payment Project
• การจัดตั้งคณะทำงาน
– ด้านการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตทางสื่ออิเล็คโทรนิค (E-Channel/Cyber Crim)
– ด้านการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตฉ้อฉล/เอกสารแสดงตนปลอม (419 Fraudulent Scheme)
– ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริต (Fraud Technology)
– ด้านการรวบรวมข้อมูลทุจริตในทุกผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงินและการรายงาน (Fraud Database & Reporting
ประธานชมรม คุณสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา
ผลการดำเนินงานที่สำคัญของปี 2559 ประกอบด้วย
1.สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
• ร่วมดำเนินการกับทีมสมาคมธนาคารไทย ในการเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินจากคณะผู้ประเมิน Financial Action Task Force (FATF) โดยประสานงานกับธนาคารสมาชิก เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรฐานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงินของภาคธุรกิจธนาคาร ให้กับคณะผู้ประเมิน FATF
• จัดทำหลักสูตร “การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับให้บุคลากรของธนาคารและผู้มีหน้าที่รายงานอื่นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง
• ทบทวนและปรับปรุง “ข้อบังคับชมรมกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” เพื่อกำหนดบทบาทของชมรมให้สอดคล้องกับแผนงานของสมาคมธนาคารไทย และเพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ
• ร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ
2.ส่งเสริมมาตรฐานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานสำหรับธนาคารสมาชิกให้สอดคล้องกฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ แนวการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามแนวปฏิบัติสากล
• ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
• ให้ความคิดเห็นต่อร่างแนวทางการปฎิบัติเรื่องการรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ
• กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติด้าน AML/CFT เพื่อเป็นแนวทางให้กับธนาคารสมาชิก ดังนี้
– 1) การขอข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้าบุคคลธรรมดานิติบุคคล ผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวม
– 2) การทำ KYC/CDD ในการเปิดบัญชีหรือการให้วงเงินของ Correspondent Bank
– 3) การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
– 4) การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และ Sanction List อื่นๆ
– 5) การจัดเก็บเอกสารตามมาตรฐานการป้องกันการฟอกเงิน
– 6) การตรวจสอบและการตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรมของลูกค้า
– 7) แนวทางในการพิจารณาบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองระดับชาติ
• ประสานงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญาของธนาคารกับหน่วยงานของรัฐ (บช.1) และรวบรวมข้อมูลธุรกรรมเพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ช.พิจารณาว่า ธุรกรรมใดบ้างที่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ต้องยื่น บช. 1
• เข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติตามความตกลง FATCA (Local guidance) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (PWC) เป็นที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานฯ ในการเตรียมความพร้อมและรองรับการปฏิบัติตามความตกลงและบริบทของกฎหมาย FATCA ตลอดจนอธิบายขั้นตอนการทำงานและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ให้กับสถาบันการเงินไทยเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามความตกลง FATCA ของประเทศไทย
• ให้ความคิดเห็นต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ในการบังคับใช้ Smart Card Reader เพื่อพิสูจน์ตัวตนลูกค้ากรณีการเปิดบัญชีเงินฝากหรือรับเงินจากประชาชน และเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของธนาคาร เพื่อให้มีความคล่องตัวทางธุรกิจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.ศูนย์กลางในการศึกษาทำความเข้าใจข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคาร และสถาบันการเงินอื่น เป็นแหล่งระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
• คณะทำงานในโครงการ Foreign Exchange Regulatory Guillotine ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบด้านการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท เพื่อลดและขจัดกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ
4.ประสานงานความร่วมมือและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก หน่วยงานทางการ และหน่วยงานต่างๆ
• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยประสานงานกับหน่วยงานทางการเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ รวบรวมข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานทางการในการกำหนด หรือปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม
• จัดทำคู่มือประชาชนในการซื้อประกันภัยผ่านทางธนาคาร เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการซื้อประกันภัยกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5.จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ และคณะกรรมการบริหารชมรมฯ
• จัดประชุมรายเดือนคณะกรรมการบริหารชมรมฯ และธนาคารสมาชิกเพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และแจ้งประเด็นปัญหาที่ธนาคารสมาชิกประสบ และดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
• ประชุมสัมมนา เรื่อง “พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 และผลกระทบต่อธนาคารพาณิชย์” ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมอิมพีเรียลเลควิว แอนด์กอล์ฟคลับ ชะอำ จ.เพชรบุรี
ประธานชมรม คุณวสันต์ เอกนุ่ม
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
• ให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย แก่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รวมถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ
• เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในการเข้าร่วมประชุม ร่วมแสดงความคิดเห็น ทางกฎหมาย กับหน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ. ต่างๆ
ประธานชมรม คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน
ผลการดำเนินงานที่สำคัญของปี 2559 ประกอบด้วย
1.ความร่วมมือของธนาคารสมาชิก: การประชุมชมรม
ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยจัดประชุมสมาชิกรวม 7 ครั้ง ทำให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้าน CSR และการประสานความร่วมมือระหว่างธนาคารสมาชิก นำไปสู่การจัดทำโครงการ CSR ด้านการให้ความรู้ทางการเงินและการสร้างวินัยทางการเงินที่สำคัญ ดังที่รายงานไว้ในข้อต่อไป
2.การให้ความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินแก่สังคม
2.1 โครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ ปี 2 (Saving for Change Phase 2)
สมาคมธนาคารไทยสนับสนุนให้ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยร่วมมือกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาคีอื่น ๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ศคง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเครือข่ายเพื่อนกระบวนกร ดำเนินโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ (Saving for Change) เพื่อให้ความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่แกนนำนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 7 แห่ง ในจังหวัดนครปฐม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
(1)พัฒนาทักษะการให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนในหลักสูตร “ 4 รู้สู่ความมั่งคั่ง” ให้กับ วิทยากรของธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทยทั้ง 15 แห่ง ได้ 84 คน และสร้างวิทยากร 10 คน ในจำนวนนี้ให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องภัยทางการเงินซึ่งเป็นหลักสูตรของ ศคง. ได้อีกด้วย
(2)ให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ส่งเสริมวินัยทางการเงิน และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างบูรณาการแก่แกนนำนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 312 คน และอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา 35 คน ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 7 แห่งในจังหวัดนครปฐม
(3)แกนนำนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมจำนวน 191 คนพัฒนาศักยภาพตนเองเป็นผู้เผยพร่ความรู้และคุณธรรมที่ได้รับการปลูกฝังจากโครงการ (Peer Educator)ไปสู่เพื่อนนักศึกษาและชุมชนรอบข้าง ผ่านการทำกิจกรรมขยายผล 25 กิจกรรม
(4)พัฒนาคู่มือแกนนำนักศึกษาให้มีความเหมาะสมสำหรับแกนนำนักศึกษานำไปใช้เผยแพร่ความรู้และคุณธรรม
(5)พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาคการธนาคารกับสถาบันการศึกษาและชุมชนรอบข้างในจังหวัดนครปฐมให้ดีขึ้นผ่านการดำเนินโครงการดังกล่าว
(6)ธนาคารสมาชิกของชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยนำหลักสูตร 4 รู้สู่ความมั่งคั่งไปปรับใช้กับการดำเนินงานด้านการให้ความรู้และสร้างวินัยทางการเงินแก่เยาวชนของแต่ละธนาคาร
2.2 โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
โครงการริเริ่มและดำเนินการโดยสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีภาคีหลัก 5 แห่งร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จของโครงการ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย และ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบในการรณรงค์ให้เกิดกระแสการสร้างวินัยทางด้านการเงินในทุกระดับ ให้แก่องค์กรสมาชิก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 28 แห่ง โดยเฉพาะกลุ่มสตรี ในส่วนของสมาคมธนาคารไทยนั้น ได้มอบหมายให้ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
(1)ธนาคารสมาชิกร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจของโครงการ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2)ธนาคารสมาชิก 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารเกียรตินาคิน เป็นตัวแทนของชมรมเข้ารับการอบรมวิทยากรในการให้ความรู้ทางการเงินและสร้างวินัยทางการเงิน ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2559
(3)ธนาคารเกียรตินาคินเป็นตัวแทนของชมรมดำเนินโครงการ KKP Smart Money, Happy Life เพื่อให้ความรู้ทางการเงินและรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
2.3 การจัดแสดงนิทรรศการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ ในงานมหกรรมเจ้าฟ้านักพัฒนาเด็กและ เยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงานมหกรรมเจ้าฟ้านักพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา และปลูกฝังแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาเยาวชนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้แก่ยาวชน
ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทยได้รับเชิญให้ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “ประหยัด” โดยนำเนื้อหาของโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ และโครงการขยายผลของแกนนำนิสิตนักศึกษาที่ร่วมโครงการมาจัดแสดง ซึ่งได้รับความสนพระทัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานของงาน และผู้เข้าร่วมงานอื่น ๆ เป็นอย่างดี
2.4 โครงการรณรงค์อย่าให้ใครว่าไทยไม่รู้เก็บ รู้ใช้ (Thailand Campaign)
ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย ร่วมเป็นเครือข่ายภาคีสนับสนุน Thailand Campaign และธนาคารสมาชิกอีก 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารเกียรตินาคิน ได้เข้าเป็นเครือข่ายภาคีสนับสนุนเช่นกัน โดยชมรมได้เลือกทำการรณรงค์ในธีม “อย่าให้ใครว่าไทยไม่รู้เก็บ รู้ใช้” ผ่านธนาคารสมาชิก ซึ่งให้ความร่วมมือในการรณรงค์เป็นอย่างดี โดยมีทั้งการรณรงค์ภายในธนาคาร และเชิญชวนเครือข่ายของแต่ละธนาคารร่วมรณรงค์ด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1)ธนาคารสมาชิกทำการรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
– ธนาคารไทยพาณิชย์ รณรงค์ในเรื่องเกี่ยวกับ “อย่าให้ใครว่าไทย ไม่ออม” เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการออม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน และได้มีการจัดทำหนังสือ “ตำราพิชัยการออม” เพื่อมอบให้โรงเรียนทั่วประเทศ
– ธนาคารกสิกรไทยรณรงค์ “อย่าให้ใครว่าไทย ไม่รู้เรื่องการเงิน” ให้ความรู้เรื่องการบริหารการเงินในทุกช่วงอายุ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ และรูปแบบกิจกรรม การอบรมสัมมนาที่หลากหลาย เช่น การจัดทำ www.afterklass.com, การจัดตั้งศูนย์ K-Expert Center เพื่อให้ความรู้ด้านการเงินให้แก่ผู้ที่สนใจ เป็นต้น
– ธนาคารกรุงเทพจัดทำแคมเปญ “ชวนออมกับปฏิทิน คิดดี … มีตังค์” เพื่อเชิญพนักงานดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “คิดดี … มีตังค์” และแชร์เทคนิค “หา ออม ใช้เงิน วิธีไหนที่เหมาะกับคุณ” ระยะเวลา 20-31 มีนาคม 2560 นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์แคมเปญ “อย่าให้ใครว่าไทยไม่ออม” โปรโมตแอปและปฏิทินกับกลุ่มลูกค้าและสังคมผ่าน LINE Official ซึ่งเชื่อมโยงกับ Facebook Fanpage โครงการอย่าให้ใครว่าไทย ในวันที่ 23 มี.ค.60 และ Call Center ของธนาคารยังได้เปิดรับการติดต่อทางโทรศัพท์จากผู้ใช้แอปพลิเคชั่น “คิดดี … มีตังค์” ที่ต้องการคำแนะนำทางการเงินในรายละเอียดอีกด้วย
– ธนาคารเกียรตินาคิน มีกรอบงาน KK Financial Literacy ให้ความรู้ทางการเงินกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย โดยให้ความรู้ทางการเงินในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกลุ่ม เช่น ลูกค้า ทายาทของลูกค้า พนักงานรายได้น้อย กลุ่มแม่บ้าน รปภ. พนักงานขับรถ ชุมชนรอบข้าง เช่น ชุมชนคลองเตย นอกจากนี้ KKP ได้นำสื่อการรณรงค์ในโครงการนี้ อาทิ วิดีโอ และปฏิทินคิดดี … มีตังค์ เผยแพร่สู่พนักงาน และเผยแพร่ผ่านไปยังองค์กรภาคสังคมที่ดำเนินงานด้าน CSR ร่วมกับธนาคาร เช่น สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ (สอ.ดย.) มูลนิธิดวงประทีป เครือข่ายนักพัฒนารุ่นใหม่ภาคตะวันตกเป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างขึ้นไปอีก
(2)ประธานชมรมร่วมสัมมนาบนเวที “อย่าให้ใครว่าไทย ร่วมเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่ออนาคตไทย” ซึ่งจัดขึ้นในงานมหกรรมอย่าให้ใครว่าไทย โดยมูลนิธิมั่นพัฒนา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
(3)ชมรมจัดแสดงนิทรรศการ “อย่าให้ใครว่าไทยไม่รู้เก็บ ไม่รู้ใช้” ในงานมหกรรมอย่าให้ใครว่าไทย โดยนำโครงการขยายผลของแกนนำนิสิตนักศึกษาที่ร่วมโครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ ปี1 และ ปี 2 มาจัดแสดง
ประธานชมรม คุณปัญญา อุนพานิช
ผลการดำเนินงานของชมรมธุรกิจบริการเอทีเอ็ม ปี 2559
• จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง
• จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชมรม ฯ ปีละ 1 ครั้งตามข้อบังคับชมรมฯ
• จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่องบริการ Promptpay และ Thai Standard Chip Card
• จัดให้มีการสัมมนาร่วมกับ vendors ผู้จำหน่ายเครื่อง ATM เรื่องการให้ความรู้และแนวทางการป้องกันการติดตั้ง Malware
ชมรมธุรกิจบริการเอทีเอ็มมีคณะอนุกรรมการกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้
1. คณะอนุกรรมการด้าน Procedure
• ร่วมกับบริษัทศูนย์ประมวลผลเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระดุลของบริการ Internet & Mobile Banking และ Interbank Deposit จากการชำระดุลที่ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารกลาง เป็นการชำระดุลที่ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งมีการรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคู่มือการปฏิบัติงานของบริการดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันด้วย
• จัดทำ Policy & Procedure การป้องกันความเสี่ยงในระบบการชำระดุลของบริการ CBPG (Cross Border Payment Gateway)
• ธนาคารสมาชิกและบริษัทศูนย์ประมวลผล (PCC) ร่วมกันปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการจัดส่งissuing file จากเดิมธนาคารสมาชิกส่งให้ PCC ในวันทำการถัดไป เปลี่ยนเป็นส่งให้ PCC ทุกวัน เพื่อที่ธนาคารสมาชิกจะได้รับ Unmatched report ทุกวัน และสามารถทำการปรับปรุงคืนเงินลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น
• จัดทำ Policy & Procedure การแก้ไขรายการร้องเรียนของบริการ PromptPay Credit Transfer
2. คณะอนุกรรมการด้านป้องกัน Fraud
• ประสานงานกับธนาคารสมาชิกให้ระงับการตอบรับเสียงบอก “หมายเลขบัญชี” ผ่านช่องทางบริการธนาคารทางโทรศัพท์ในระบบ IVR เพื่อป้องกันมิให้คนร้ายได้หมายเลขบัญชีที่จะนำมาทำการทุจริต
• ประสานงานกับ vendor บริษัท Diebold ในการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการคัดลอกข้อมูลบัตร ECB6 ให้กับธนาคารสมาชิก
• ประสานงานกับทีมประชาสัมพันธ์ชมรม ฯ ในการจัดทำข้อความประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนลูกค้าให้ระมัดระวังเรื่องการถูกหลอกโอนเงินและการทุจริตที่เครื่อง ATM
• ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ในการจับกุมคนร้ายที่คัดลอกข้อมูลบัตรของธนาคารสมาชิกชมรมธุรกิจบริการเอทีเอ็มไปถอนเงินตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
-สถานีตำรวจนครบาลราษฎร์บูรณะ จับกุมคนร้ายชาวยูเครนได้ 2 คน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
-สถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้า จับกุมคนร้ายชาวยูเครนได้ 2 คน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559
-เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ จับกุมคนร้ายชาวยูเครนได้ 3 คน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559
3. คณะอนุกรรมการด้าน IT Development & Audit
• พัฒนาโปรแกรมเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมในการฝาก-ถอนเงินสดข้ามเขต (ATM/CDM) ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี 2559
• พัฒนาโปรแกรมเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมในการถอนเงินสดข้ามเขต (ATM) ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 – 3 มกราคม 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
• ประสานงานกับบริษัทศูนย์ประมวลผลในการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มธนาคารสมาชิกในการเข้าร่วม ORFT Internet & Interbank Deposit
• พัฒนาระบบงาน ATM ทั้งด้านเครื่องและด้านบัตรให้รองรับ Chip โดยปรับ Message ให้เป็น ISO with Chip ทุกมาตรฐานบัตร
• พัฒนาระบบ PCC ISO Message และ CUP Chip Card (Inter)
• พัฒนาระบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการ Settlement รายการ Internet & Mobile Banking และ Interbank Deposit
• พัฒนาระบบเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดส่ง issuing file ให้บริษัทศูนย์ประมวลผลทุกวัน
• พัฒนาระบบร่วมกับ ITMX ให้สามารถให้บริการการลงทะเบียนในระบบ PromptPay และ Credit Transfer ได้ตามกำหนด
4. คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์
• ประสานงานในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของชมรมธุรกิจบริการเอทีเอ็ม
• จัดร่างข้อความแจ้งเตือนลูกค้าและประชาชนให้ระวังเรื่องการทุจริตที่เครื่อง ATM และ Call Center
• ประสานงานกับชมรมประชาสัมพันธ์ และ PSO ในการจัดทำข้อความประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง Chip Card
• จัดทำข้อความสื่อประชาสัมพันธ์ และ FAQ เกี่ยวกับเรื่อง Chip Card ให้กับธนาคารสมาชิกเพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
• จัดอบรมให้ความรู้ต่อธนาคารสมาชิกเกี่ยวกับเรื่อง Chip Card
• จัดทำ FAQ ที่เกี่ยวข้องกับรายการ Promptpay Credit transfer ให้กับธนาคารสมาชิกเพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการชี้แจงต่อลูกค้า
ประธานชมรม คุณเบญจพร ไพรสุวรรณ
ผลการดำเนินงาน โดยสังเขป
1.จัดประชุมสมาชิก 2 ครั้ง
2.การจัดตั้งคณะทำงานเข้าพบผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ในประเด็นการจัดทำรายงาน Dataset รูปแบบใหม่
3.ส่งตัวแทนจากแต่ละธนาคารสมาชิกเข้าร่วมเป็นคณะทำงานร่วมระหว่างชมรม Basel และ ชมรม IFRS เพื่อศึกษาผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (IFRS 9) มาใช้ในประเทศไทย และผลกระทบจากหลักเกณฑ์ใหม่ในการคำนวณเงินกองทุน เพื่อนำประเด็นปัญหาเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
4.จัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมหารือกับกรมสรรพากรเกี่ยวกับประเด็นผลกระทบทางภาษีเมื่อมีการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (IFRS 9) มาใช้ในประเทศไทย
5.เป็นตัวแทนสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี เพื่อนำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการบัญชี