TB-CERT_Past Event

24 July 2023
ตร.เตือนภัยออนไลน์ ระวัง: แอพดูดเงิน อาละวาดหนัก แอบอ้างเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่ง SMS ลวงคำนวณค่าไฟผิด ปลอม Google Play และใช้นามสกุลเว็บ .CC
24 July 2023
“ความปลอดภัยของข้อมูลในโลกการเงิน ภัยการเงิน การหลอกลวงทางไซเบอร์ การทำคดีด้านการเงินของเจ้าหน้าที่ตำรวจ”
19 July 2023
งาน RTARF Cyber Warriors Contest 2023
16 February 2023
แถลงข่าวข้อมูลกลโกงมิจฉาชีพหลอกติดตั้งแอปฯ ดูดเงินพร้อมยกระดับมาตรการป้องกันร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
16 February 2023
กลโกงมิจฉาชีพหลอกติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงิน และการยกระดับมาตรการป้องกัน (2)
16 February 2023
แถลงข่าว ข้อมูลกลโกงมิจฉาชีพหลอกติดตั้งแอปฯดูดเงิน พร้อมยกระดับมาตรการป้องกันร่วมกับหน่วยงานต่างๆ (1)
22 September 2022
งานสัมมนาด้าน Cybersecurity ประจำปี “TB-CERT Cybersecurity Annual Conference 2022”
27 July 2022
Webinar: Post Quantum “Are we ready?”
25 July 2022
Workshop: Cyber Range Cloud Security

1. ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย


ประธาน: คุณสุวิทย์ อินทรเฉลิม (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณศุภวัตร มะเส็ง

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยความเห็นชอบของสมาชิกซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย ดังนี้

 • เพื่อแลกเปลี่ยน ข่าวสารและประสบการณ์ระหว่างสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรม CSR
 • ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความคาดหวังของสังคมและทิศทางของกิจกรรม CSR โดยเฉพาะจากธนาคารไทย
 • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกในการจัดกิจกรรม CSR ให้มีความเป็นปึกแผ่นและเกิดประโยชน์สูงสุด
 • เป็นศูนย์รวมข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม CSR ของสมาชิกและการดำเนินกิจกรรมร่วมกันของสมาชิก เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ พร้อมทั้งรับเสียงสะท้อนเพื่อนำมาปรับปรุงกิจกรรม CSR ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคม
 • เป็นตัวแทนของสมาคมธนาคารไทย ในการประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ CSR
 • นำเสนอแนวทางการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารไทย ต่อสมาคมธนาคารไทยเพื่อการพิจารณาต่อไป
 • ไม่ดำเนินกิจกรรมหรือเข้าร่วมกับกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

2. ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคาร


ประธาน: คุณสุธีรา ศรีไพบูลย์ (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณสัมพันธนี อภัยพันธุ์

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการธนาคารของประเทศ
 • เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน
 • เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและเทศโนโลยีใหม่
 • เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

3. ชมรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ SMEs ภายใต้สมาคมธนาคารไทย


ประธาน: คุณทัฬห์ สิริโภคี (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณศุภดา รัตนพงษ์

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย
 • เป็น Sounding Board / เป็นผู้แทนสมาคมฯ ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ ขนาดกลางและขนาคย่อม (SME) ในนามของสมาคมฯ
 • เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Database Sharing) องค์ความรู้ต่างๆ ระหว่างธนาคารสมาชิกที่เกี่ยวข้องการช่วยเหลือ SME
 • ร่วมมือกันระหว่างธนาคารสมาชิกพัฒนา SME: Banking ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
 • ร่วมกันพัฒนาความรู้ด้านการบริหารและเครื่องมือสำหรับ SME: ช่วยเตรียมความพร้อมให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น
 • ให้ความเห็นในเรื่องมาตรการทางการเงินการธนาคารให้ความช่วยเหลือ SME: ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ชมรมเอซีไอ (ประเทศไทย)


ประธาน: คุณไพศาล เลิศโกวิทย์ (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประสานงาน: คุณสมฤทัย สุขจันทร์

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย ตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำรายงานผลการคำเนินการงานต่อสมาคมธนาคารไทย งบการเงินหรือรายได้รายจ่ายประจำปีของชมรมฯ
 • จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคารสมาชิก และร่วมพัฒนาตลาดการเงินไทย
 • จัดประชุมสามัญประจำปี เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ

5. ชมรมกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์


ประธาน: คุณดุจหทัย สมบูรณ์นิตย์ (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณวรรณนิภา ศิริภักดีชัยกุล

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย และส่งเสริมมาตรฐานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและแนวปฏิบัติของหน่วยงานทางการ หรือสถาบันที่กำกับดูแลธนาคาร ซึ่งการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยยกระดับผลการดำเนินงานธนาคารอย่างยั่งยืน และช่วยบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เพียงพอและเหมาะสม

6. ชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริต


ประธาน: คุณธีรวัฒน์ อัศวโภคี (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณวรัท อัตตะนันทน์

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย และบริหารจัดการปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน
 • แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิกของชมรม และข้อมูลการบริหารจัดการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในทุกธุรกรรมของสถาบันการเงินการธนาคาร เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
 • ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ และเทคนิคใหม่ ๆ ในการป้องกันการทุจริต
 • ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของชมรม
 • เพื่อให้นำเสนอข้อมูล รายงานสถานการณ์และให้ข้อเสนอแนะต่อสมาคมธนาคารไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปัองกันการทุจริตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 • ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
 • เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารให้ความรู้ทั้งกับภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน

7. ชมรมธุรกิจบริการเอทีเอ็ม


ประธาน: คุณกิติพงศ์ มุตตามระ (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณมนิษา เรืองศรี

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อพัฒนาธุรกิจบริการเอทีเอ็มและบัตรเดบิตของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและเอกชน
 • เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านธุรกิจบริการเอทีเอ็มและบัตรเดบิตของธนาคารสมาชิก
 • เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและเทคนิคสมัยใหม่ในการบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกชมรมธุรกิจบริการเอทีเอ็มและบัตรเดบิต
 • เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสมาคมธนาคารไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาและกำหนดนโยบายด้านธุรกิจบริการเอทีเอ็มและบัตรเดบิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และภาวะการเงินของประเทศ
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านเทคนิคและด้านการปฏิบัติงานในการให้บริการธุรกิจเอทีเอ็มและบัตรเดบิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารสมาชิกดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

8. ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต


ประธาน: คุณอฑิศ รุจิรวัฒน์ (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณอัปสร สุทธาโรจน์

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อพัฒนาธุรกิจบัตรเครดิตของประเทศ
 • เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเครดิตของผู้ถือบัตร และร้านค้าที่รับบัตรเครดิต
 • เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและเทคนิคสมัยใหม่ในการบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันต่างๆ ที่ให้บริการด้านบัตรเครดิต
 • เพื่อให้ข้อคิดห็นและข้อเสนอแนะต่อสมาคมธนาคารไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา และกำหนดนโยบายด้านธุรกิจบัตรเครติตให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภาวะการเงินของประเทศ
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือประสานงานกับองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบัตรเครดิตทั้งในและต่างประเทศ

9. ชมรมธุรกิจต่างประเทศ


รักษาการประธาน: คุณเศรษฐรัฐ ณ นคร (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน))
                          : คุณสุชาณี ลวนะวณิช (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณมลฤดี ตีรรุ่งเรือง

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านธุรกิจต่างประเทศ ของสมาคมธนาคารไทย
 • ส่งเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารสมาชิก
 • สนับสนุนค้นคว้าทางเทคนิคและวิทยาการในด้านธุรกิจต่างประเทศ
 • เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยซน์ในการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย
 • เพิ่มพูนความรอบรู้ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของธนาคารสมาชิก
 • เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านเทคนิค และการปฏิบัติงานในการให้บริการธุรกรรมด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

10. ชมรมนักกฎหมาย


ประธาน: คุณฐิติวร โชตยาภรณ์ (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณจิตติ วิจิตรบรรจง

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย และศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของธนาคารสมาชิกให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย ประกาศ ระเบียบคำสั่ง และแนวปฏิบัติของทางการหรือสถาบันที่กำกับดูแลธนาคาร

11. ชมรมนักบริหารงานประเมินราคา-สมาคมธนาคารไทย


ประธาน: คุณประทิน กิจจารุวรรรกุล (ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณธรรมนูญ หาญประสิทธิ์คำ

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานประเมินราคา และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก

12. ชมรมนักบัญชีธนาคาร


ประธาน: คุณอรนุช นำพูลสวัสดิ์ (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณรุ่งรัตน์ รัตนราชชาติกุล

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย
 • เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีธนาคารพาณิชย์ไทย สำหรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี "การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน" และเรื่อง "การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ" และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ประกาศและคำสั่งของทางราชการ
 • เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีและสารสนเทศทางด้านคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี
 • เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสมาคมธนาคารไทย และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาและกำหนดนโยบายด้านการรายงานงบฐานะการเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และภาวะการเงินของประเทศ และภาพพจน์ของสถาบันการเงิน
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเงิน (B.I.B.Fs)
 • เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารไทยที่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

13. ชมรมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ สมาคมธนาคารไทย


ประธาน: ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: ดร.ฉมาดนัย มากนวล

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่ สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย
 • เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และเผยแพร่บทบาทด้านเศรษฐกิจ ภายใต้สมาคมธนาคารไทย
 • เป็นเวทีแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจ การเงิน และด้านอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการดำเนินธุรกิจของธนาคาร อันนำมาซึ่งข้อสรุปร่วมกันเป็นมุมมองของชมรมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ
 • นำเสนอผลสรุปมุมมองการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ และคาดการณ์แนวโน้ม รวมทั้งประเมินผลกระทบจากนโยบายหรือมาตรการด้านต่าง ๆ ต่อสมาคมธนาคารไทย
 • เป็นผู้แทนสมาคมธนาคารไทย ให้มุมมองเศรษฐกิจ ในคณะกรรมการ หรือคณะทำงานที่สมาคมธนาคารไทยมีส่วนร่วมรับผิดชอบ และเวทีเศรษฐกิจต่าง ๆ ตลอดจนเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
 • เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ ระหว่างธนาคารสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมวิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคาร ให้มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรม และนำมาซึ่งศักยภาพของชมรมนักวิเคราะห์เศรษฐกิจ

14. ชมรมบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคาร สมาคมธนาคารไทย


ประธาน: คุณพรวลัย กุลโรจน์เสฏฐ (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: -

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทยในด้านการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามไซเบอร์
 • เพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างหน่วยงานบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล และตรวจสอบ
 • เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ด้านการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และความสมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทางด้านการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันต่างๆ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทางด้านการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 • เป็นศูนย์กลางเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้มีการกำกับดูแลที่สอดคล้องตามหลัก 3 Iine of Defence

15. ชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคาร และสถาบันการเงิน


ประธาน: คุณพรรณทิพา หาญนรเศรษฐ์ (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณทิพวรรณ บรรณจิรกุล

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย และบริหารจัดการปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน
 • แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิกของชมรม และข้อมูลการบริหารจัดการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในทุกธุรกรรมของสถาบันการเงินการธนาคาร เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
 • ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ และเทคนิคใหม่ ๆ ในการป้องกันการทุจริต
 • ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของชมรม
 • เพื่อให้นำเสนอข้อมูล รายงานสถานการณ์และให้ข้อเสนอแนะต่อสมาคมธนาคารไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 • ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
 • เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารให้ความรู้ทั้งกับภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน

16. ชมรมผู้บริหารกิจการสาขาธนาคาร


ประธาน: คุณวราณี วรรณรัตน์ (ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณสุนิษา เนตรสว่าง

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารสมาชิก ตลอดจนประสานความร่วมมีอระหว่างธนาคาร ดังนี้
 • การพัฒนาการนำเสนอแนวทางการบริหารงานสาขาให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแล
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกิจการสาขา ชมรมธนาคารจังหวัด ชมรมผู้บริหารศูนย์เงินสด และงานด้านเช็ค ICAS
 • ส่งเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนข่าวสาร ประสบการณ์ในการบริหารงาน ตลอดจนการกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในแนวทางเดียวกัน

17. ชมรมผู้บริหารศูนย์เงินสด สมาคมธนาคารไทย


ประธาน: คุณสมเกียรติ ปรีดามาโนช (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณนาทชนก อายุคง

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทย
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นในการบริหารและจัดการเงินสดระหว่างธนาคารสมาชิก
 • เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารสมาชิกในการปฏิบัติงานของศูนย์จัดการธนบัตร ธปท. ทุกศูนย์และงานปฏิบัติการศูนย์เงินสดธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจทุกสถาบัน
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานที่จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการธนบัตรแนวใหม่
 • ส่งเสริมการกระทำหรือกิจกรรมให้อันเป็นประโยชน์ต่อธุกิจการบริหารศูนย์เงินสดธนาคารพาณิชย์ธนาคารเฉพาะกิจและสังคม

18. ชมรมพัฒนาบุคลากร


ประธาน: ดร.วศิน อุดมรัชตวนิชย์ (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณแม้นเดือน เอี่ยมบรรณพงษ์

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทยในด้านการมีการอบรมและพัฒนาบุคลากร
 • เพื่อเสริมสร้างความว่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารสมาชิก
 • เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เป็นประโยชน์แก่ธนาคารสมาชิก
 • เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ และจรรยาบรรณของนักฝึกอบรม และนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ส่งเสริมวิชาชีพนักพัฒนาบุคลากรให้เป็นมาตรฐาน
 • เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก ตลอดจนเสริมสร้างภาพพจท์ที่ดีของชมรมต่อสาธารณชน

19. ชมรมสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้สมาคมธนาคารไทย


ประธาน: คุณสัณฑ์ เถาสุวรรณ (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณวสุนทรี ไตรอุโฆษ

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างสมาชิกของชมรม และการบริหารจัดการข้อมูล
 • ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และเทคนิคใหม่ๆ เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพ ในการดาเนินธุรกิจของสมาชิกชมรมโดยรวม
 • ส่งเสริมความร่วมมือ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของชมรม
 • เพื่อนาเสนอข้อมูล รายงานสถานการณ์ และให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่อสมาคมธนาคารไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 • ประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
 • เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร และสื่อสารให้ความรู้ในส่วนของธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลแก่ภาครัฐ และภาคประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชน
 • การก่อตั้ง/ยกเลิก/ควบรวมชมรม และแก้ไขธรรมนูญต้องได้รับการอนุมัติจากสมาคมธนาคารไทย
 • แผนงานชมรมต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สมาคมธนาคารไทย

20. ชมรมสินทรัพย์รอการขายของธนาคารพาณิชย์ (ภายใต้สมาคมธนาคารไทย)


ประธาน: คุณลือศักดิ์ สุขเกษม (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน))
ผู้ประสานงาน: คุณนิภาพร ดาวขนอน

วัตถุประสงค์: ชมรมฯ นี้ตั้งขึ้น

 • เพื่อพัฒนาธุรกิจบริการเอทีเอ็มและบัตรเดบิตของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและเอกชน
 • เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านธุรกิจบริการเอทีเอ็มและบัตรเดบิตของธนาคารสมาชิก
 • เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและเทคนิคสมัยใหม่ในการบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกชมรมธุรกิจบริการเอทีเอ็มและบัตรเดบิต
 • เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสมาคมธนาคารไทย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาและกำหนดนโยบายด้านธุรกิจบริการเอทีเอ็มและบัตรเดบิต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และภาระการเงินของประเทศ
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านเทคนิคและด้านการปฏิบัติงานในการให้บริการธุรกิจเอทีเอ็มและบัตรเดบิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อส่งเสริมให้ธนาคารสมาชิกดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ธรรมาภิบาล (Governance)


ธรรมาภิบาล(Governance) : มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิผลในระดับคณะกรรมการ โดยกำหนดภาระและขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนในระดับการจัดการในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ (Strategy)


ยุทธศาสตร์ (Strategy) : บูรณาการพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้ากับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจและกำหนดกรอบด้านการเงินที่ยั่งยืน โดยสนับสนุนเพื่อให้ประเทศสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้อย่างราบรื่น

การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG Risk Management)


การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG Risk Management) : ผนวกรวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ไว้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Financial Products)


ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน(Financial Products) : ปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน รวมทั้งนวัตกรรมทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

การสื่อสาร (Communication)


การสื่อสาร (Communication) : สื่อสารและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการสร้างจิตสำนึกสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน (Disclosure)


การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน (Disclosure) : พัฒนาระบบการติดตามและการรายงานที่สอดคล้องกับกรอบการกำกับดูแลของประเทศไทยและมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนในระดับสากล