Pilot-test-1

(29 ตุลาคม 2561) สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับ ชมรม CSR สมาคมธนาคารไทย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม K-Expert สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “Pilot Test” โครงการให้ความรู้ เรื่องวินัยทางการเงินให้คนพิการ ณ ห้องประชุม 2 – 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ที่ปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และผู้ดูแลผู้พิการ ซึ่งเป็นกรรมการด้านกิ่งกาชาดอำเภอและผู้พิการ โดยการจัดโครงการนี้นับว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ผู้พิการมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการ ขั้นตอน และวินัยทางการเงิน ให้สามารถออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสมาคมธนาคารไทย และสภากาชาดไทยด้วย สำหรับหัวข้อหลักในการบรรยาย ได้แก่ เป้าหมายชีวิต พิชิตได้ด้วยแผนการเงิน และหมดหนี้มีออม โดยกำหนดจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 – 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย