สารจากประธานสมาคม
ธนาคารไทย
“ธนาคารถือได้ว่าเป็นองค์กรธุรกิจที่เชื่อมกับทุกภาคส่วนของชุมชน อีกทั้ง ระบบธนาคารพาณิชย์ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของทั้งประเทศ จึงทำให้การสร้างระบบธนาคารไทยให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพเพื่อยกขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าคืนให้กับสังคม เป็นเป้าหมายหลักที่อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ต้องร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน… “
[อ่านทั้งหมด]
สารจากเลขาธิการสมาคม
ธนาคารไทย
“สมาคมธนาคารไทยเป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่สำคัญของภาคเอกชนในการผลักดันและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยได้มีการทำงานร่วมกับองค์กรหลักทางภาคเอกชนอื่นๆ และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมั่นคง ประชาชนมีความรู้ทางด้านการจัดการทางการเงินและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการกระจายความเจริญต่างๆไปสู่ชนบทตามภาคส่วนต่างๆ ของประเทศในขณะที่มีการผันผวนทางเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อทั้งภาคธุรกิจการค้าการลงทุนและการเงินของประเทศ …”
[อ่านทั้งหมด]
ข่าวเด่น [อ่านทั้งหมด]
  • Knowledge_AccountingSingleBook

การบรรยายเรื่อง การจัดทำบัญชีเล่มเดียว

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการจัดทำบัญชีและงบการเงินที่สอดคล้องกับสถานที่แท้จริงของกิจการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งเป็นสิ่งสะท้อนสภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง [...]

  • bangkokbandknowledge1

ปรับไลฟ์สไตล์กับเงินให้เข้ากัน

ไลฟ์สไตล์ของคนวัยทำงานในย่านใจกลางเมืองที่เราเห็นจนคุ้นตา และทำจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เช่น การดื่มกาแฟ นัดเพื่อนช้อปปิ้ง มีปาร์ตี้หลังเลิกงาน [...]

ข่าวสารล่าสุด [อ่านทั้งหมด]
  • News_img16

การแถลงข่าวเพื่อประกาศเจตนารมณ์เรื่อง “ใช้น้ำอย่างประหยัด ร่วมขจัดภัยแล้ง”

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาคเอกชน 3 สถาบัน (รวมทั้งสมาคมธนาคารไทย) ได้จัดการแถลงข่าวแสดงเจตนารมณ์ เรื่อง “ใช้น้ำอย่างประหยัด ร่วมขจัดภัยแล้ง” โดยมีสาระสำคัญสรุปว่า กกร. ได้ตระหนักถึงปัญหาวิกฤตภัยแล้งที่มีความเสี่ยงสูงและจะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงผลกระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงเสนอให้มีการร่วมรณรงค์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง โดยกำหนดเป้าหมายการลดปริมาณการใช้น้ำประปาลงร้อยละ 30 [...]

  • News_img15

วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ชมรมธนาคาร จ.นครราชสีมา

สมาคมธนาคารไทยได้รับเชิญจากชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมาเพื่อบรรยายแผน 5 ปีสมาคมธนาคารไทยและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment) ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ของชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

  • News_img14

ประธาน และเลขาชมรมธนาคารจ.ศรีสะเกษเข้าร่วมประชุม กรอ.จังหวัด

ประธาน และเลขาชมรมธนาคารจ.ศรีสะเกษเข้าร่วมประชุม กรอ.จังหวัด 2/59. วันที่ 21/3/59 เวลา 13.30. น.ณ.ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่

  • News_img13

การประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี ที่อุดรธานี

การประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 15:30-17:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมเพื่อสังคม [อ่านทั้งหมด]
  • saving-for-changeS700x350

โครงการรู้เก็บ รู้ใช้ สบายใจ

สมาคมธนาคารไทยได้รับนโยบายจากกระทรวงการคลังในปี 2556 ให้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินและการสร้างวินัยทางการเงินให้กับกลุ่มเยาวชน [...]

  • CSR_thanachart1s770x350

ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

เพื่อร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทยทางด้านภาษาไทยและมารยาทไทยอย่างถูกต้อง ผ่านการจัดการประกวดมารยาทไทยและแข่งขันอ่านฟังเสียงภาษาไทยเป็นประจำทุกปี [...]

  • CSR_thanachart2s770x350

งานกาชาด โดยธนาคารธนชาต

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการสภากาชาดไทย ผ่านการออกสลากกาชาด ธนาคารธนชาต และการร่วมออกร้านงานกาชาดประจำปี ที่สวนอัมพร [...]

  • CSR_thanachart3s770x350

กฐินพระราชทาน

เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรม ภายใต้ความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไปในการร่วมถวายปัจจัยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา [...]

สมาชิกของสมาคมธนาคารไทย [ดูทั้งหมด]